Sputtr.com | Alternative Search Engine

Primljene

Порезнапоклоннапримљенедонациј ...

Порез на поклон на примљене донације у новцу (Мишљење Министарства финансија, бр. 430-03-00063/2007-04 од 16.3.2007. год

UPUTE ZA RAD SA ZADUŽNICAMA - UPUTE ZA RAD SA ZADUŽNICAMA

Pripremne radnje za rad s zadužnicama PRIMLJENE ZADUŽNICE PROCES RADA ..... POTVRDA ZADUŽNICE ..... KNJIŽENJE ZADUŽNICE .....

Priručnik za poslovanje NVO u Srbiji

Drugo na šta kod Statističkog aneksa NVO treba da obrate pažnju su podaci koji se unose u AOP 686 a koji se odnose na primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica.

UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE PEDIJATRIJSKA SEKCIJA SLD-A ...

udruŽenje pedijatara srbije pedijatrijska sekcija sld-a aktiv pedijatrijske sekcije sld-a niŠ zbornik radova niš, 27-29. septembar 2007.

UPUTE ZA RAD S MJENICAMA

o PRIMLJENE MJENICE– kao pretpostavljen tip dokumenta o PRIMLJENE BIANCO MJENICE o PRIMLJENE MJENICE ZA KREDITE - POPIS ZA NAPLATU - za vrstu transakcije NMN MJENICE - POPIS ZA NAPLATU

Obzirom da je Zakon o PDV i pripadajudi pravilnici predvidio ...

Pitanje: Kako se kroz ImelBis vrši evidentiranje avansnih faktura Obzirom da je Zakon o PDV i pripadajudi pravilnici predvidio izdavanje poreskih računa za primljene avanse, korisnici ImelBis sistema imaju dvije mogudnosti kojim de ispoštovati zakonske zahtjeve, i to:  Standardni račun ...

24) 11/01510 АНДРИЈАШЕВИЋ ВОЈИН М29.08.2010 ...

˙Х˙5˙-0 Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО - Нови Сад Страна 1 Датум 27.05.2011 ...

Maticni broj Sifra delatnost PIB

Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 316 5. Primljene dividende 317 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 318 1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi ) 319 2.

Popunjava pravno lice

Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 316 5. Primljene dividende 317 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 318 1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi ) 319 2.

Izvestaj komisije za popis

b) roba na doradi koja se u knjigovodstvu vodi u okviru grupe 13 popisana je na osnovu primljene popisne liste br. ____od preduzeća _____. c) .....