Sputtr.com | Alternative Search Engine

Primljene

P R A V I L N I K O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU

Dostavljanje pošte upućene na ličnost vrši se preko knjige primljene pošte na primaoca . Primanje akata u rad zaposleni (referenti) potvrđuju stavljanjem datuma i potpisa u rubrike interne dostavne knjige.

FINANSIJSKI IZVE[TAJI "VIZARTIS" D.O.O. BEOGRAD

Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 0 0 5. Primljene dividende 0 0 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja 42.068 85.773 1.

"EURO INFORMATIKA" d.o.o. Beograd Pirandelova br. 6A ...

Primljene kamate 5. Primljene dividende II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 370 205 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)

Nadzor banaka - Zakon o kreditnim institucijama

EKS je ona kamatna stopa primjenom koje se diskontirani novčani primici izjednačuju s diskontiranim novčanim izdacima koji se odnose na dane kredite, odnosno primljene depozite, tj. ona kamatna stopa primjenom koje se diskontirana serija neto novčanih tokova izjednačuje s nulom.

INTEGRALNI KNJIGOVODSTVENI SISTEM

Na glavnoj liniji menija kliknemo na Finansijsko knjigovodstov - Primljene/izdate fakture usluga - Izdate fakture usluga. Otvara se sledeći prozor u kome mo emo birati vrstu dokumenta.

Popunjava pravno lice - preduzetnik Maticni broj Sifra ...

Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 316 5. Primljene dividende 317 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 318 1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi ) 319 2.

CEKOS IN Ekspert

Prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbira; b) Obveznik - komisionar u kolonu 4. upisuje vrednost primljene robe po svojim prodajnim cenama (sa porezom na dodatu vrednost i provizijom), a na osnovu propisanog dokumenta o prijemu robe prijemno-evidencionog lista komisione robe ...

"ALUMIL SRB" d.o.o. Čač ak Dragomira Bojovića br. 586 ...

Primljene kamate 2,313 5. Primljene dividende II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 45,124 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)

Grupa računa, račun

Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 6.213 9.337 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304 439.593 574.820 II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 305 7.117.894 7.161.693 1.

INFORMACIONI SISTEM ZA OSIGURANJE (white paper)

STROGA EVIDENCIJA STROGA EVIDENCIJA Podsistem pruža informatičku podršku poslovima vezanim za materijalno poslovanje sa dokumentima koji u osiguranju zahtevaju tzv. strogu evidenciju (polise). PREMIUM precizno i ažurno evidentira podatke o: Polisama koje su primljene u trezor Blokovima polisa ...