Sputtr.com | Alternative Search Engine

Privatizimit

HFTF - Privatisation - English

Dje, ishte (11 maj) raundi i dytë i privatizimit të Feronikelit dhe Hope for the Future - Procesi i privatizimit - Shqip. 10 cdo hap që çon përpara do të jet ...

SHKELZEN LLUKA DIRECTOR OF REGIONAL COORDINATIONDIRECTOR OF ...

12/1/2009 1 november, 2009 agjencia kosovare e privatizimit kosovska agencija za privatizaciju privatisation agency of kosova shkelzen llukashkelzen llukashkelzen llukashkelzen lluka

72.9 72.9 1K,FIRMOSI PERFAQESUESI KUJTIM KULLOLLI SHTEPI ...

gure , ka dhe 2642 duhet dosja e plote e privatizimit 6249/6226 viti 2005 ne emer te luan lara por nuk eshte nga arkiva e noterit pjesa tjeter ne tr 88 ne exel

V. DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË ADMINISTRIMIT TË PRONËS ...

... 1991 "Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, të nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarur dhe privatizimit" dhe vendimit të Këshillit t ...

Strategjia Ndersektoriale e Zhvillimit Rural Shqip

Toka për kullota dhe pyjet nuk kanë qenë në pjesën më të madhe pjese a procesit të privatizimit. Vetëm së fundmi, pronësia shteterore është transferuar në komunitete dhe persona private.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E BUJQËSISË, USHQIMIT ...

republika e shqipËrisË ministria e bujqËsisË, ushqimit dhe mbrojtjes sË konsumatorit dpsumk nr._____prot tiranë, më _____2006 urdhËr nr. 257 datë 24.05.2006 pËr miratimin e rregullores " pËr kryerjen e kontrollit shtetËror tË produkteve ushqimore" .

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government _____ PROJEKTLIGJI PËR AGJENCINË KOSOVARE TE FORENZIKËS DRAFT LAW ON KOSOVO FORENSIC AGENCY NACRT ZAKONA O KOSOVSKOJ ...

KREU I PARE - Buletini i Prokurimit Publik

Buletini 16 Maj 2011 Agjencia e Prokurimit Publik _____Per me shume informacion_____

NJOFTIM NGA AGJENCIONI KOSOVAR PR PRONN MBI

NJOFTIM NGA AGJENCIONI KOSOVAR PËR PRONËN MBI FILLIMIN E PRANIMIT TË KËRKESAVE DHE FAQES ELEKTRONIKE Siç është thënë edhe në njoftimin tonë të fundit, Agjencioni Kosovar për Pronën ("AKP") është themeluar me 4 Mars 2006 sipas Rregullores së UNMIK-ut 2006/10. Është agjencion i ...

Nr. dokumentit: 23.4.1-2010-08 - RAPORTI I AUDITIMIT PËR ...

Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP) për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2010. Auditimi ynë është kryer në pajtim me standardet ndërkombëtare të auditimit, të hartuara nga