Sputtr.com | Alternative Search Engine

Privatna

SMJERNICE ZA LIJEČENJE PRIMARNIH GLAVOBOLJA ZASNOVANE NA ...

SMJERNICE ZA LIJEČENJE PRIMARNIH GLAVOBOLJA ZASNOVANE NA DOKAZIMA VIDA DEMARIN, VLASTA VUKOVIĆ, ARIJANA LOVRENČIĆ-HUZJAN, IVO LUŠIĆ 1, DAVOR JANČULJAK 2, KATJA WILHEIM 3 i NIKO ZURAK 4 Klinika za neurologiju, Referalni centar za neurovaskularne poremećaje Ministarstva zdravstva RH ...

Razlika kliničkog i ultrazvučnog skrininga razvojnog ...

79 Razlika kliničkog i ultrazvučnog skrininga razvojnog poremećaja kuka u neonatal-nom periodu Difference between clinical and ultrasound screening of developmental hip abnormalities in neonatal period A. Brčić Privatna specijalistička ordinacija "DR AIDA" Zavidovići SAŽETAK Razvojni ...

STANOVI, ZGRADI I DOMA]INSTVA

... samo so kujna klozet nadvor od stanot bawa nadvor od stanot bez pomo{ni prostorii kitcen, bathroom and toilet kitchen only toilet outside of dwelling bathroom outside of dwelling without auxiliary facilities Vkupno stanovi Total number of dwellings Opremenost so pomo{ni prostorii Auxiliary facilities Ba~ 417 33 415 137 22 1 Ba~ Privatna ...

KOLPOSKOPIJA, BIOPSIJA I ELEKTROKIRUR[KA EKSCIZIJA ...

152 STRU^NI ^LANAK PROFESSIONAL PAPER Gynaecol Perinatol 2010;19(3):152-159 Privatna ginekolo{ka ordinacija »Dr Jasenka Gruji} Kora~in«, 1 Privatna specijalisti~ka ordinacija medicinske citologije, 2 Zavod za patologiju, Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 3 Klinika za `enske bolesti i ...

KONGRES HRVATSKOGA DRU©TVA ZA DENTALNU IMPLANTOLOGIJU

I7 Kirurška razmatranja korištenja bone-level-implantata u prednjoj regiji Erhard Reichelt Privatna ordinacija, Oldenburg, Njemačka Dvije teme dat će kratki pregled Straumann (R) Bone-level Sustava implantata.

MATRA Project

Status ordinacije: privatna praksa grupna privatna praksa dom zdravlja privatna praksa u zakupu grupna privatna praksa u zakupu trgova čko društvo privatna poliklinika ostalo poliklinika u vlasništvu lokalne

PROGRAM SUZBIJANJATRGOVANJALJUDIMAU HRVATSKOJ

World Learning je privatna neproftina organizacija koja raspolaže akademskim i projektnim kapacitetima. Kroz četiri programska odjela -- The Experiment in Internatio nal Living, School for International Training (SIT), World Learning for International Development, and World Learn ing for ...

TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na takva pozitivna kretanja, uz veću poslovnu aktivnost samih dru-štava za osiguranje, utjecale su i mjere ekonomske politike, kako u stabilnosti cijena i tečaja domaće valute, tako i u poticajnim mjerama odnosno davanju poreznih olakšica za životna osiguranja te dopunska i privatna zdravstvena ...

SOOP[TENIE - NEWS RELEASE Bespravno izgradeni objekti na ...

Najgolem broj bespravno izgradeni objekti se vo privatna sopstvenost (97.5%). 1) Spored namenata, zgradite mo`e da bidat станбени, станбено - деловни и деловно - станбени i ku}i za odmor.

I PROIZVOD CRNE GORE ZA 2009. GODINU - GROSS DOMESTIC PRODUCT ...

P Privatna domać: instva sa zaposlenim licima Private households with employed persons. 0 . 0 . 0 . 0 : Nj . Q : Eksteritorijalne organizacije i tijela . Extra-territorial organizations and bodies