Sputtr.com | Alternative Search Engine

Problemov

700 Chess Problems [1903]

iii PREFACE The Chess Problems contained in this volume are the product of the la-bour and recreation of some fourteen years. I say "labour, " because I am not such a Chess enthusiast as to believe that a collection such as this can be produced without persistent application partaking of the ...

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za kemijo ...

praktičnih in teoretičnih problemov Knowledge and Understanding: Student is familiar with basic concepts and theories of coordination chemistry and is able to use them to

UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ...

Predvideni študijski rezultati: Intended learning outcomes: Znanje in razumevanje: Študent pozna in razume osnovne pojme in teorije s področja koordinacijske kemije, opredeljene v vsebinah in jih zna uporabiti pri analizi in reševanju praktičnih in teoretičnih problemov Knowledge and Understanding: ...

Information on degree programmes B) Description of individual ...

problemov, reševanje realnih problemov iz prakse, izdelava posamičnega ali skupinskega seminarskega dela. Lectures with discussion of practical problems,

Univerza v Mariboru University of Maribor

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnosti komuniciranja: pisno izra anje pri pisnem izpitu, ustno izra anje pri ustnem izpitu. • Spretnosti računanja :reševanje računskih nalog pri seminarskih vajah in izpitih. • Reševanje problemov: modeliranje problemov z uporabo ...

Problémy vidieka v súvislosti s transformáciou ...

Hlavnými okruhmi problémov vidieckych oblastí je reštrukturalizácia poľnohospodárstva, odľahlosť, slabá vybavenosť slu bami, odchod obyvateľov z vidieka, ale aj prílev populácie a s tým súvisiaci tlak na prírodu, a to najmä vo vidieckych oblastiach v blízkosti miest.

THEORY AND PRACTICE OF THE REPRESENTATION OF SPACE OBJECTS IN ...

Nasledujúci výskum bude zameraný na problémy súvisiace s osvojovaním základných pojmov systému stereometrie, algoritmov riešenia základných úloh a na odhaľovanie podmienok, ktoré by umo ňovali získanie kompetencií v riešení stereometrických problémov.

Univerza v Mariboru University of Maribor Ekonomsko-poslovna ...

reševanju zahtevnih poslovnih problemov in delovnih problemov  Imeli bodo celovit pogled na poslovni proces in presojati odločitve z vidika uspešnosti celotnega

Prof. Ing. Juraj Králik, PhD. Dátum narodenia: 2.8.1952 Rok ...

Králik, J.: Pravdepodobnostná analýza robustných problémov MKP metódami MC, IS, LHS a RSM pod systémom ANSYS. In proc. VII. Konference spolehlivost konstrukcí, Téma: Rozširování pravděpodobnostního posudku od prvku a dílcu konstrukcí k systémum, 5.4.2006, Praha, Vyd.

Kaj je umetna inteligenca?

Prispevki umetne inteligence Prispevki umetne inteligence •Turingov test ( Turing test ) •prostor stanj ( state space) •preiskovalni algoritmi ( search algorithms ) •hevristično reševanje problemov ( heuristic problem solving ) •programski jeziki umetne inteligence: LISP, prolog •ekspertni ...