Sputtr.com | Alternative Search Engine

Procedurat

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Procedurat e Prokurimit Publik /Tipet e Procedurave. 10. Oferta Anomalisht e Ulët.: Formula që Duhet të Aplikohet. 11. Zyra e Avokatit të Prokurimit Publik /Ankimimet dhe Procedurat.

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVE RNMENT

Ligji per administraten tatimore dhe procedurat-anglisht Author: Defrim Krasniqi Created Date: 4/12/2005 12:59:01 PM ...

Ligji per administraten tatimore dhe procedurat-anglisht

in Kosovo UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT _____ Law No.2004/48 ON TAX ADMINISTRATION AND ...

LIGJ Nr.9920, datë 19.5.2008

LIGJ Nr.9920, datë 19.5.2008 PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i ...

Procedurat Standarte të Veprimit për Viktimat e Trafikimit ...

Microsoft Word - Procedurat Standarte te Veprimit per Viktimat e Trafikimit ne Kosove - dok1 fina _2_

Ligji per administraten tatimore dhe procedurat-shqip

PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT Ligji per administraten tatimore dhe procedurat-shqip

- P R O J E K T - LIGJ Nr. ----- date----- PËR ...

1 - P R O J E K T - LIGJ Nr. ----- date----- PËR PROCEDURAT TATIMORE DHE ADMINISTRATEN TATIMORE Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e

Rregullore per procedurat e prokurimit ne Banken e Shqiperise

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BANKA E SHQIPËRISË Këshilli Mbikëqyrës Vendim nr. 81, datë 15.11.2006 i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë PËR MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT NË BANKËN E SHQIPËRISË" Ndryshuar me Vendimin nr. 78, datë 19.11.2008 të ...

United States Department of the Interior National Park Service

... meets the documentation standards for registering properties in the Nat~onaY Register of Historic Places and meets the procedurat and professional requirements set forth in 36 CFR Part 60. In ...