Sputtr.com | Alternative Search Engine

Procijenjeni

Agrusculturae Conspectus Scientificus

Komponente varijance i heritabiliteti su procijenjeni DF REML (derivative free restricted maximum likelihood) metodom koristeÊi univarijatni Animal Model: y = X βββββ + Za + e gdje je: y = vektor svojstava (tjelesne mjere u cm i linearne ocjene svojstava vanjötine, 1-9) X = matrica oblika fiksnih ...

Numerièki proraèun temperaturnih polja i napona u zidnim ...

U nedostatku mjerenih veli~ina grani~ni uslovi za jedna~inu koli~ine kretanja i energije su procijenjeni na bazi projektnih podataka kotla. Naime, ne postoji pouzdan na~in preciznijeg odre|ivanja koecijenata prelaza toplote za paru i dimne plinove, koji su potrebni u ovom prora~unu, osim direktnim ...

Genetic Evaluation of Semen and Growth Traits of Young ...

Osim toga procijenjeni su genetski trendovi za navedena svojstva. U radu su analizirani podaci iz performance testne stanice od 955 mladih bikova roðenih

MODELIRANJE DISPERZIJE ONE * IŠ * UJU * IH TVARI KAO ...

Formiranje perjanice dima (podizanje, transport, difuzija i talo enje) pod izravnim je utjecajem satno definiranih meteoroloških podataka koji mogu biti rezultat in situ mjerenja ili procijenjeni.

HRVATSKA Country Economic Memorandum

Ovi rashodi su zajedno procijenjeni na oko 5,8 posto BDP-a godišnje. 2.21 U cilju utvrđivanja ključnih pitanja o kojima ovisi fiskalna strategija, obavljen je pregled trendova javnih prihoda i rashoda u Hrvatskoj te njihova usporedba s trendovima u EU i zemljama koje joj pristupaju. 17 Napredak u ...

Pretpristupni procesi i usklađivanje s EU regulativom

•Ministar financija Gordon Brown, usprkos savjetu vodećih stručnjaka centralne banke, prodao je zlato po prosječnoj cijeni od 275.60 USD po unci, najni oj u zadnjih 25 godina… uz danas procijenjeni gubitak od preko 6 milijardi funti… 30

Almanac 2011: acute coronary syndromes.

DijagnostiËki uËinak je bio izvrstan, povrπina ispod ROC krivulje (mjera toËnosti testa) je bila u rasponu od 0,95 do 0,96, u odnosu na 0,90 kod standardnih testova. 10 Kardioloπki ishodi i kliniËko lijeËenje procijenjeni su u no-vijoj studiji u kojoj je troponin I visoke osjetljivosti iz-mjeren ...

porezne i poslovne vijesti tax and Business newsletter

U točki 12.43 Hrvatskog standarda financijskog izvješćivanja 12 stoji da ako se dugotrajna materijalna imovina mjeri u stranoj valuti, a ponovno procijenjeni iznos iskaže primjenom tečaja na datum utvrđivanja vrijednosti takva se tečajna razlika priznaje kao revalorizacijska rezerva. 1 Ovdje se radi ...

tehnolo.ke...465-472 OK

Modelom su procijenjeni kinetiËki parametri eksponent n, kon-stanta nukleacije i rasta, k NR, konstanta reakcija na granici faza k I i konstanta difuzije, k D.

Prednosti i nedostaci metoda za kvalitativnu analizu rizika

Procjena se provodi kvalitativno, no zbog lakše interpretacije rezultata, kod kvalitativne procjene rizika parametri se, isto kao i procijenjeni rizik, kvantificiraju.