Sputtr.com | Alternative Search Engine

Proefschrift

Power SystemOperation with Large-Scale Wind Power in ...

Power SystemOperation with Large-Scale Wind Power in Liberalised Environments PROEFSCHRIFT terverkrijging van de graadvandoctor aandeTechnische Universiteit Delft, opgezagvande Rector Magnificusprof.dr.ir. J.T. Fokkema, voorzittervanhet Collegevoor Promoties, in het openbaarteverdedigen ...

The Nature of Pragmatic Language Impairment

The Nature of Pragmatic Language Impairment Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Sociale Wetenschappen Proefschrift Ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, volgens besluit van het ...

Groundwater Flow

CONTENTS 1 General introduction 1 Introduction 2 Background: The Langerak pumping test problem 3 A stepwise development of multi-aquifer solutions 4 Numerical intermezzo 5 Transient well flow solutions for multi-layered aquifers 6 Outline of presented analytical solutions References 2 Steady ...

Including Spatial Information in Clustering of Multi-Channel ...

PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de Rector Magnificus prof. dr. C.W.P.M. Blom,

From End-of-Pipe Technology to Clean Technology: - Masaru ...

PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Maastricht, op gezag van de Rector Magnificus, Prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman

Aggression: Its association with  dysfunctional thought ...

Aggression: Its association with dysfunctional thought control processes, cognition, and personality Agressief gedrag: De relatie met disfunctionele gedachtecontroleprocessen, cognitie en persoonlijkheid Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ...

Experimental Study the Ranque-Hilsch Vortex Tube - PROEFSCHRIFT

Experimental Study on the Ranque-Hilsch Vortex Tube PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de TechnischeUniversiteitEindhoven,opgezagvan

PROEFSCHRIFT - Suurrffaaccee CChheemmiissttrryy oonn SSeellff ...

SSuurrffaaccee CChheemmiissttrryy oonn SSeellff--aasssseemmbblleedd M M o o n n o o l l a a y y e e r r s s PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de

Exploring the missing wink: emoticons in cyberspace

Exploring the Missing Wink: Emoticons in Cyberspace PROEFSCHRIFT Ter verkrijging van de graad van doctor aan de Open Universiteit Nederland op gezag van de rector magnificus prof. dr. ir. F. Mulder ten overstaan van een door het College voor promoties ingestelde commissie in het openbaar te verdedigen op ...

PROEFSCHRIFT - door - Mikhail Sorokin

Dust particle formation in silane plasmas PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Eindhoven, op gezag van de Rector Magnificus, prof.dr.ir. C.J. van Duijn,