Sputtr.com | Alternative Search Engine

Progla

OZ NA^AVANJE OZNA^AVANJE

3 HRVATSKI SABOR Na temelju ~lanka 80. Ustava Republike Hrvatske Hrvatski sabor je na sjed-nici 2. velja~e 2007. donio ODLUKU O PROGLA[ENJU 2007. GODINE "GODINOM EDUKACIJE POTRO[A^A U REPUBLICI HRVATSKOJ„ I. Godina 2007. progla{ava se „Godinom edukacije potro{a~a u Republici Hr-vatskoj".

Zakon o ZOP

Na osnovu ~lana 112. stav 1. ta~ka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ o progla{ewu Zakona o za{titi od po`ara Progla{ava se Zakon o za{titi od po`ara, koji je do-

COMPANY PROFILE

Posle progla{ewa Ustava Kwa`evstva Srbije, 3. februara 1835. godine, knez Milo{ izdao je Ukaz: “zavesti i urediti po{te i upravqati wima...” . U tom ciqu on je postavio Jakova Jak{i}a

HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O SESTRINSTVU Proglašavam Zakon o sestrinstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 17. srpnja 2003.

Postglacial Landscape Evolution of Northeastern Lower ...

During the meltback of the Port Huron ice (Two Creeks Interstade: 13,000 to < 12,000 yrs B.P., see Figure 2), a series of short-lived progla-cial lakes came into existence between the retreating ice margin and the uplands in the interior of the peninsula (Eschman and Karrow 1985).

Podsetnikzarazgovor

Monografije se {tampajuposle progla{ewa pobednika konkursa. 6. Molimo da pa`qivo prou~ite oba uputstva kako bi na razgovoru raspravili sva pitawa od zna~aja za pripremu monografije.

ZAKLJU^ENIIRAZVEDENIBRAKOVI NA TERITORIJISRBIJEU PERIODU 1950 ...

Statistikazaklju~enihbrakovaobuhvatabrakove kojisuzaklju~enipremava`e}imzakonskimpropisima ozaklju~enjubraka, a kojisuupisaniumati~nuknjigu ven~anih, dokstatistikarazvedenihbrakovaobuhvata pravosna`norazvedene, poni{teneizaneva`e}e progla{enebrakove.

ADITIVI, HRANA I POTRO[A^

Ustava Republike Hrvatske Hrvatski sabor je na sjed-nici 2. velja~e 2007. donio ODLUKU O PROGLA[ENJU 2007. GODINE "GODINOM EDUKACIJE POTRO[A^A U REPUBLICI HRVATSKOJ„ I. Godina 2007. progla{ava se „Godinom edukacije potro{a~a u Republici Hr-vatskoj".

SLU@BENI GLASNIK

630 Na osnovu Amandmana XLta~ke 2. na Ustav Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Progla{avam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvo-jila na ...

SLU@BENI GLASNIK

405 Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XLna Ustav Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 28/94) donosim UKA3 OPROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUXETSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE Progla{avam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o buxetskom sistemu Republike Srpske ...