Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prognostik

Metastatik akciğer tümörlerinin tedavisinde metastazektomi ...

Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2009;17(2):87-91 87 Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Metastatik akciğer tümörlerinin tedavisinde metastazektomi ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi Assessment of metastasectomy and ...

Mide Karsinomal›Hastalarda Mikroskopik Rezeksiyon S›n›r ...

Tüm seri için, 5-y›ll›k genel sa¤kal›m s›n›r tutulumu olan hastalarda % 2.4, olmayanlarda % 32.8 idi (p<0.0001). Çok de¤iflkenli Cox analizinde s›n›r tutulumu ba¤›ms›z prognostik öneme sahipti (p<0.001).

Mide Karsinomal› Hastalarda Metastazl› Lenf ...

ide karsinomas›nda lenf nodülüdurumu en önemli prognostik faktörlerden biridir. Kanser üzerine Amerikan Ortak Komitesi (American Joint Comm ittee on Cancer, AJCC) / Kansere Karfl› Uluslararas› 7 Cerrahpafla T›p Dergisi 2009; 40(1): 7-14 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Al›nd ...

Karaciğer Sirozunda Lipid ve Lipoprotein Değişiklikleri ...

Endoskop'! Dergisi, Vol 8, Sayı 4, Ekim 1997, Sayfa 10-15 Karaciğer Sirozunda Lipid ve Lipoprotein Değişiklikleri : Prognostik Faktör Olarak Serum HDL Düzeyi The Prognostic Value of Serum HDL in Cirrhotic Patients Dr. O. SEZGİN , Dr. E. ALTIPARMAK, Dr. T. ŞAH İN, Dr. B. ŞAHİN Türkiye ...

Ýnvaziv Tedavi Uygulanmýº Akut Koroner Sendromlu ...

... Konuralp 81620 Düzce Tel: 90 532 558 28 73 Fax: +90 380 541 41 05 E-posta: ozhanhakan@yahoo. com Konuralp Týp Dergisi e-ISSN1309-3878 konuralptipdergi@duzce. edu. tr konuralpgeneltip@gmail. com www. konuralptipdergi. duzce. ed u. tr Ýnvaziv Tedavi Uygulanmýº Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Prognostik ...

Ewing sarkomunda prognoz klinik ve histolojik bulgular ile ...

Prognostik gruptaki olgular ya*lara göre gruplandığında, 22 ya*ından küçüklerin, 23 ya*ından büyüklere göre anlamlı olarak daha uzun ya*am süresine sahip oldukları bulunmu*tur.

The prognostic value of histological grade in the outcome of ...

Key words: Breast neoplasms, prognosis, histological grade; survival İnvazif meme kanserli hastaların sağ kalımını değerlendirmede histolojik derecenin prognostik değeri Amaç: Prognostik faktörler meme kanseri sağ kalımını değerlendirmemize yardımcı olur.

PRİMER İNTRASEREBRAL HEMORAJİDE ORTALAMA ARTERYEL BASINÇ ...

Balangıçtaki uur düzeyi, hemorajinin hacmi ise diğer önemli prognostik faktörlerdir (4,8). Çalımamızda inme balangıcındaki ortalama arteryel kan basıncı ile hemoraji hacmi, lokalizasyonu ve 30. gün sonundaki prognoz arasındaki ilikiyi incelemeyi amaçladık.

T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ - 2 EKSPRESYONU ARTIġININ ...

Günümüzde meme kanserinin değerlendirilmesinde ve tedavisinde kullanılan bazı prognostik ve prediktif faktörler vardır. ÇalıĢmalar COX-2’nin meme kanseri sağkalımını da tahmin ettirebilecek prognostik ve prediktif bir faktör olabileceği konusunda iĢaretler ortaya koymuĢtur.

Efficacy of Prognostic Factors on Survival in Patients with ...

Buna karşın, "Cox regression Backward Stepwise (Wald) method uygulandığında, genç yaş, tümörün histolojik alt tipi ve rezeksiyon genişliği sağ kalım üzerinde etkili bağımsız prognostik faktörler olarak belirlenmiştir.