Sputtr.com | Alternative Search Engine

Programimit

Programimi në C dhe C++

Programimi në C dhe C++

PLANIMËSIMOR CIKLIIPARËISTUDIMEVEUNIVERSITARE

Elementë të programimit të avancuar në C: administrimi i kujtesës statike, "stack" dhe dinamike. Elementë të programimit të avancuar. Instruksionet typedef , sizeof .

Bazat e Programimit në C++

Parathënie Libri të cilën e keni në dorë, së pari u dedikohet studentëve të vitit të parë të cilët studjojnë në Fakultetin e Shkencave dhe të Teknologjive të Komunikimit në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë.

UDHËZUES PËR PROCESIN DHE PLANIFIKIMIN E BUXHETIT TË KOSOVËS

udhËzues pËr procesin dhe planifikimin e buxhetit tË kosovËs i pËrmbajtja 1. parathËnie dhe qËllimi.....1 1.1.

Zeqir Ajdini

Me zhvillimin e gjuhëve të reja programuese dhe zhvillimit të teknikave të reja të programimit, si psh. Programimi në kod të hapur (angl.

PAUshtrimetOK

3* * & $ *6 *****2*****1***** * ***4**c**f****! ****f*****h****! ! f*****! *****3****l**h*****"#* *****%"*****h*****6*****o**f***!

&

Programimi i Orientuar në Objekte në C++

Gjatë programimit të tillë, pjesë të ndryshme funksionale bashkohen me qëllim të krijimit të programeve komplete. Por, kjo mënyrë e programimit nuk lejon fleksibilitet të madh gjatë ndryshimit të programeve, gjë që vjen në shprehje sidomos kur kemi të bëjmë me programe komplekse.

BAZAT E TE DHENAVE

Diploma Bachelor ne Inxhinieri Elektrike PROGRAMET E LENDEVE ME ZGJEDHJE SISTEME OPERATIVE KREDITE (ECTS) : 5 Semestri V (Javë 14) Objektivi Moduli do te ilustrojë parimet dhe metodat bazë te programimit konkurrent si dhe do te analizojë strukturën e moduleve që përbëjne një sisten ...

HYRJE NE PROGRAMIM LEKSIONI 1

1 HYRJE NE PROGRAMIM LEKSIONI 1 Permbajtja Cfare eshte programimi? ..... 1 Kategorite e gjuheve te programimit ..... 2

UNIVERSITETI I PRISHTINES SH.L.T-MITROVICË

Abaku shërbente për kalkulime të thjeshta dhe si cdo makinë e asaj kohe në të nuk mund të kryhej procesi i programimit. Para afer 150 viteve matematicienti anglez Charles Babbage zbuloi kompjuterin e parë në të cilin mund të programohej.