Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prokuraturze

©Kancelaria Sejmu s. 1/161 - Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 ...

©Kancelaria Sejmu s. 1/161 2012-01-23 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Ustawa o prokuraturze1

Ustawa o prokuraturze 1 z dnia 1985-06-20 (Dz.U. 1985 Nr 31, poz. 138) tekst jednolity z dnia 1991-03-08 (Dz.U. 1991 Nr 25, poz. 103) tekst jednolity z dnia 1993-09-30 (Dz.U. 1994 Nr 19, poz.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 ...

114 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze, decyzjami Prokuratora Generalnego, z dniem 16 lutego i 1 marca 2011 r. zostali powo³ani na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o ...

uchwały Nr 61/2011 Krajowej Rady Prokuratury z dnia 19 ...

Krajowa Rada Prokuratury, zwana dalej ..Radą", uchwaliła, iż na mocy art. 16a ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity)

Dz.U. z 2008r. Nr 7 poz. 39 Z ostatnią zmianą z dnia 02.01.2011r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity) Rozdział 1

Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądach i prokuraturze, w szczególności skład komisji konkursowych oraz sposób i tryb ich działania, etapy i przebieg konkursu, a także zakres i sposób ...

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 ...

w prokuraturze, z zastrzeżeniem ust. 2—4 oraz art. 111, powołuje spośród prokuratorów i odwołuje z pełnie nia tych funkcji Prokurator Generalny.

Warszawa, marzec 2011 r. Sprawozdanie Prokuratora Generalnego ...

Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 178 poz. 1375 z późn. zm.) wprowadziła zasadnicze zmiany w dotychczasowym modelu funkcjonowania prokuratury, które weszły w życie w dniu 31 marca 2010 roku.

R E G U L A M I N P R A C Y w jednostkach organizacyjnych ...

R E G U L A M I N P R A C Y w jednostkach organizacyjnych prokuratur okręgu zielonogórskiego Rozdział I Przepisy ogólne § 1 Regulamin pracy w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze zwany dalej „Regulaminem", określa organizację i porządek pracy w Prokuraturze Okręgowej i w ...

I. Środowisko prokuratorskie z wielką uwagą śledzi ...

Reprezentując Krajową Radę Prokuratury z przykrością stwierdzamy, że projekt zmiany ustawy o prokuraturze nie został przesłany do zaopiniowania Krajowej Radzie Prokuratury, mimo, że zgodnie z art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze opiniowanie aktów normatywnych ...