Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prokurimit

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK JUNE 2008 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development.

Republika e Kosovës - Departamenti i Prokurimit / Departman ...

Standard Form “Contract Notice” 1/6 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria –Vlada-Government Ministria e Punëve të Brendshme-Ministarstvo Unutrašnjih Poslova-Ministry of Internal Affairs

Buletini i Prokurimit Publik

Buletini 12 Prill 2010 Agjencia e Prokurimit Publik _____ Per me shume informacion_____ www.app.gov.al Buletini i Prokurimit Publik eshte botim i Agjencise se Prokurimit Publik, prane Keshillit te Ministrave.

LIGJI Nr. 2003/17 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË KOSOVË

"Aktivitet i prokurimit" do të thotë çdo aktivitet që ndërlidhet me fillimin ose ekzekutimin e një procedure ose një aktiviteti tjetër që shpie ose që ka për qëllim të shpie drejt dhënjes së një kontrate publike.

PËR PROKURIMIN PUBLIK NË KOSOVË

"Aktivitet i prokurimit" do të thotë çdo aktivitet që ndërlidhet me fillimin ose ekzekutimin e një procedure ose një aktiviteti tjetër që shpie ose që ka për qëllim të shpie drejt dhënjes së një kontrate publike.

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGJENCIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

Në çdo rast, ky bashkim duhet të dokumentohet me një kontratë të lidhur III.1.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Ofertuesi duhet të ketë burime financiare të nevojshme për realizimin e objektit te prokurimit dhe mban përsipër çdo rrezik që mund të ndodhë siç parashikohet apo ...

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGJENSIA E PROKURIMIT PUBLIK

Dokumentat Standarte te Tenderit REPUBLIKA E SHQIPERISE AGJENSIA E PROKURIMIT PUBLIK DOKUMENTAT STANDARTE TË TENDERIT PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË SHËRBIMEVE: Procedura e Hapur "Sherbim i vleresimit financiar ne lidhje me privatizimin e INSIG Sh.a. "

Rregullore per procedurat e prokurimit ne Banken e Shqiperise

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BANKA E SHQIPËRISË Këshilli Mbikëqyrës Vendim nr. 81, datë 15.11.2006 i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë PËR MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT NË BANKËN E SHQIPËRISË" Ndryshuar me Vendimin nr. 78, datë 19.11.2008 të ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE Agjencia e ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE Agjencia e Prokurimit Publik Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Keshilli i Ministrave,Tel & Fax: 04230434 U D H Ë Z I M Nr.2, datë 18.02.2008 PËR PROÇEDURËN E PROKURIMIT ME VLERA TË VOGLA Agjencia e Prokurimit Publik, në ...

Nr.9643, datë 20.11.2006 , ndryshuar me ligjin Nr.9800 datë ...

Kushtet dhe rrethanat e përdorimit të kësaj procedure pë " rcaktohen në rregullat e prokurimit. 37 ç) për mallrat e kuotuara dhe të blera në bursën e mallrave, në përputhje me rregullat e prokurimit publik; 38 d) për blerje, që mundësojnë prokurimin e mallrave për një kohë lëvrimi ...