Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prokurors

kanonproeqti “sisxlis samarTlis kodeqsSi damatebebis ...

... da moZalades, rom Tu moZalade daarRvevs orderiT gaTvaliswinebul pirobebs, igi SeiZleba dapatimrebul iqnas da mieces sisxlis samarTlis pasuxismgeblobaSi; 7. acnobebs msxverpls, rom miuxedavad SemzRudavi orderisa, romelic gaicema ojaxuri Zaladobis kanonmdeblobis farglebSi, mas SeuZlia mosTxovos prokurors ...

saqme #11 1 oqtomberi, 2008 weli

... gamotanili iyo kanonis uxeSi darRveviT, kerZod, l. q. 1995-1999 wlebSi iyo saqarTvelos parlamentis wevri. „saqarTvelos parlamentis wevris" Sesaxeb saqarTvelos kanonis me-18 muxlis Sesabamisad, parlamentis yofili wevris sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micema SeuZlia saqarTvelos generalur prokurors ...

Ta saministros iuridiuli ganyofileba ( Finanzprokuratur ...

zemoT CamoTvlili qveynebis iurisdiqciebSi generalur prokurors, rogorc mTavrobis mTavar iuriskonsults, SeiZleba daekisros samarTaldacvisa da saxelmwifo braldebis pasuxismgebloba.

seqtember-oqtombris Tveebis angariSi

... an iaraRis gamoyenebiT/dazaralebulis piradi Rirsebis SeuracxyofiT). 2005 wlis 2 ivniss z.razmaZes aRkveTis RonisZiebis saxiT Seefarda xelwerili gausvlelobisa da saTanado qcevis Sesaxeb. 2005 wlis 10 ivniss z.razmaZe gadayenebul iqna Tanamdebobidan. 2005 wlis 21 seqtembers saqme gadaegzavna prokurors ...

Tiesas tiesības grozīt celto apsūdzību, ievērojot ...

Jelgavas prokuratūras prokurors V.Kmets iesniedzis kasācijas protestu, kur lūdz atcelt apelācijas instances tiesas lēmumu un lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai.

narkotikebis moxmarebiT gamowveuli zianis semcirebis I ...

saqarTvelos prezidents, parlaments, mTavrobasa da generalur prokurors narkotikebis moxmarebiT gamowveuli zianis Semcirebis I erovnuli konferenciis (Tbilisi 21-22 maisi, 2007) monawileTa mimarTva konferenciis msvlelobisas monawileebma, ganvixileT ra saqarTveloSi narkotikebis moxmarebis, aiv ...

Latvijas tautas vārdā

Kriminālprocesa likuma 402. pantā ir noteikts, ka publiskās apsūdzības procesā prokurors personu sauc pie kriminālatbildības, ja izmeklēšanā savāktie pierādījumi norāda uz šīs personas vainu izmeklējamā noziedzīgā nodarījumā un prokurors ir pārliecināts, ka pierādījumi to ...

ოჯახური ძალადობა ...

... da moZalades, rom Tu moZalade daarRvevs orderiT gaTvaliswinebul pirobebs, igi SeiZleba dapatimrebul iqnas da mieces sisxlis samarTlis pasuxismgeblobaSi; 7. acnobebs msxverpls, rom miuxedavad SemzRudavi orderisa, romelic gaicema ojaxuri Zaladobis kanonmdeblobis farglebSi, mas SeuZlia mosTxovos prokurors ...

lzveido tiesneiu atlases komisiju

Sanaksmes laika devi4i jaunie prokurori deva zverestu: Jekabpils rajona prokuratlras prokurore Sanita I-azovska, Ludzas rajona prokurattras prokurors Sandis Brasla, Kuldigas rajona prokuraturas prokurore Agnija Midule, Madonas rajona prokuratlras prokurors Raivo Vi5kers, Madonas rajona prokuraturas prokurore ...

Sodu izpildes tiesības

-Naudas sods kā pamatsods nosakāms no trīs līdz divsimt LR noteikto minimālo mēnešalgu apmērāsprieduma taisīšanas brīdī-Nepilngadīgajām personām - 1-50 minimālām mēnešalgām, ja ir savi ienākumi (KL 65.p. 4.d .).-Prokurors var piemērot ne vairāk kāpusi no KL Sevišķās daļas ...