Sputtr.com | Alternative Search Engine

Promjene

Kožne promjene kod bolesnika s dijabetesom u Karlovačkoj ...

http://hrcak.srce.hr/medicina medicina 2009, Vol. 45, No. 4, p. 370-380 370 sažetak. Cilj: Istražiti proporciju dermatoza koja su vezane uz diabetes mellitus (DM) i onih koje su nepovezane s njime, proporciju pojedinih skupina u odnosu na ukupan broj dermatoza povezanih s dijabetesom ...

KOLPOSKOPIJA, BIOPSIJA I ELEKTROKIRUR[KA EKSCIZIJA ...

Uglavnom je prihva}eno Brown-Wellsovo stupnjevanje glandularnih atipija na promjene niskoga i promjene visokoga stupnja. 6 Na te-melju podataka da se bla`e atipije pojavljuju u mla|im dobnim skupinama nego {to se pojavljuje AIS i invaziv-ni rak, mogu}e je zaklju~iti da postoji progresija promje-na od ...

Promjene u oporezivanju dohotka i doprinosima u Republici ...

Promjene u oporezivanju dohotka i doprinosima u Republici Srpskoj od 1. februara 2011. Od 1. februara 2011. godine u Republici Srpskoj na snazi su Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Izmjene i dopune Zakona o doprinosima objavljene u Slu benom glasniku Republike Srpske od 5. januara 2011.

SPORT SCIENCE

81 Mugdim Ribić (Stručni rad) Hapkido - 16 kontinuiranih tehnika za savladavanje protivnika . . . . 87 Haris Pojskić i Melika Muratović (Izvorni znanstveni rad) Kvantitativne promjene motoričkih sposobnosti studenata nastale pod utjecajem kombiniranog dvanaestosedmičnog fitness programa . . . . . 95 ...

BT – AIR BALTIC UKW - LVOV AIRLINES DY – NORWEGIAN A.S ...

BT – AIR BALTIC UKW - LVOV AIRLINES DY – NORWEGIAN A.S. V5 – DANUBE WINGS LLC – FLY LAL UKW - LVOV AIRLINES 2L - HELVETIC AIRWAYS OS - AUSTRIAN AIRLINE Zračna luka Rijeka zadražava prva promjene reda letenja.

Utjecaj različitih čimbenika na rezultate testiranja ...

Promjena gustoće inokuluma kao i pH vrijednosti podloge dovela je do promjene u veličini zona inhibicije svih ispitivanih antibiotika testiranih ATCC sojeva.

GODINA / YEAR III SARAJEVO, 25.02.2011. BROJ / NUMBER 1

Ukupna industrija i područja djelatnosti C, D i E I 2011 Total industry and activity sections C, D and E I 2011 Indeksi Indices Indeksi Indices (Ф2005 =100) Stopa promjene Rate of change % Indeks Indices (Ф2010=100) XII 2010 *) I 2011 I 2011/ I 2010 I 2011 Industrija ukupno Total industry 147,7 135,0 17,5 97,3 C ...

IZBORNI PROGRAM

PARLAMENTARNI IZBORI 2009 IZBORNI PROGRAM I. DRUŠTVO JEDNAKIH ŠANSI ZA SVE-*Učinićemo da sistem državne uprave i lokalne samouprave bude depolitizo-van, sačinjen od profesionalaca koji će stručno i odgovorno obavljati svoje poslove u opštem interesu-*Povratićemo povjerenje građana u ...

Menad ment poslovnih procesa i znanja u hrvatskim poduzećima

Definirana su četiri cilja istra ivanja: 1) analizirati upravljanje poslovnim procesima u velikim hrvatskim poduzećima, s posebnim naglaskom na sam način/postupak implementacije procesne orijentacije te utvrditi promjene koje je njeno uvođenje uzrokovalo u poduzećima; 2) analizirati projekte ...

Ultrazvučna analiza utjecaja procesa starenja na širinu ...

Cilj: Na krvožilnom sustavu tijekom starenja, uz brojne druge promjene, dolazi i do širenja lumena zajedničke karotidne arterije. Cilj ovog ispitivanja bio je odrediti vrijednosti odnosa između širine unutrašnjeg promjera zajedničke karotide (ZKA-UP) i životne dobi ispitanika.