Sputtr.com | Alternative Search Engine

Propisuje

COMMISSION DIRECTIVE 2006/70/EC of 1August2006

COMMISSION DIRECTIVE 2006/70/EC of 1August2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of'politically exposed person'and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for ...

Na osnovu člana 267. Zakona o vazdušnoj plovidbi ...

zdravstvo, boračka pitanja i socijalnu politiku, propisuje Pravilnik o zdravstvenim uslovima za vršenje poslova vazduhoplovnog i ostalog stručnog osoblja i posebnim

REGULATION (EC) No 764/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF ...

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Articles 37 and 95 thereof,

PRAVILNIK o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava ...

PRAVILNIK O PRIJAVIPRENOSAFIZIÈKIPRENOSIVIHSREDSTAVA PLAÆANJAPREKO DR*AVNEGRANICE-"Slu*beniglasnik RS", broj 78/2009-Ovajpravilnikjedonet naosnovuèlana 67. stav 3.

www.cins.org.rs

76.000 eura sa kamatom po eskontnoj stopi koju propisuje Centralna Evropska banka pocey od 23.11.2004. godine, do konacne isplate, a sve u dinarskoj protivrednosti po kursu na dan ispJate.

Zastara prava na vođenje prekršajnog postupka u „starom ...

Ponovno ističemo da OPZ koji je tada bio na snazi u članku 91. stavku 1. sasvim jasno i izričito propisuje da se tijek zastare prekida svakom službenom radnjom pore-znog tijela usmjerenom na utvrđivanje ili naplatu pore-za, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni (što znači, na Accordingly ...

AIRWORTHINESS DEPARTMENT PROCEDURES MANUAL

Zakon o zračnom prometu propisuje da FP (način, postupke i druge uvjete za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova) propisuje HKZP. Referentni međunarodni dokumenti propisuju da FP moraju biti izrađene u skladu sa PANS-OPS, te ostalih zahtjevima, i odobrene/prihvaćene od strane zrakoplovne ...

Podrška kvalitete usluge za umreženu virtualnu stvarnost u ...

Izazov je specificirati zahtjeve kvalitete usluge s kraja na kraj za NVR usluge te ih preslikati na zahtjeve koje propisuje standar-dizacijska organizacija 3GPP ( 3rd Generation Partnership Project ) za postojeće klase kvalitete usluge u sustavu UMTS.

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Svi subjekti maloga gospodarstva moraju zadovoljiti i kri-terije koje propisuje Zakon o računovodstvu (NN 109/07). Malo gospodarstvo, osim trgovačkih društava (pravne oso-be) obuhvaća i obrtnike (fizičke osobe) kojih je u Hrvatskoj 2009. godine registrirano 92.965, a zapošljavali su ukupno 225 ...

Zna~enje, u~estalost i lije~enje bakterijske vaginoze u trudno}i

Pacijentice kojima se propisuje metronidazol treba savjetovati da tijekom terapije i 24 h nakon terapije ne bi smjele konzumirati alkohol, a pacijentice kojima se