Sputtr.com | Alternative Search Engine

Propozimet

Republika e Kosovës- Republika Kosova- Republic of Kosovo

Të gjitha propozimet e vlerësuesit për përmirësimin e PZHRB 2007-13 janë marrë në konsideratë në draftin përfundimtar të Planit.

Titulli i Projektit:

PROPOZIMET PËR VIZITAT E STUDIMEVE Brenda dokumentit ToR, janë disa fusha të aktiviteteve në të cilat janë të parapara vizita studimi/ udhëtime tjera dhe aktivitete jasht Kosovës.

Manual per Përgatitjen e Projekteve

Prandaj, në të shumtën e rasteve vlerësuesit e projekt propozimet nuk kanë pamje të qartë për idenë e pasqyruar në projekt propozim. Njohurite për këto çështje jane shumë te kufizuara, por jo për shkak të kapaciteteve te kufizuara që nevojiten për të përpiluar projekt propozime, por ...

ЗЕЛС

Në atë mënyrë ,,forume në bashkësi,, do të paraqet edhe një formë tjetër insti-tucionale e pjesëmarrjes qytetare në pushtetin lokal, përskaj formave ekzis-tuese siç janë tribunat pub-like, anketat, propozimet e qytetarëve etj.,, фОрумИ ВО зАеднИцАтА" Ин Ст ...

I VENDIMEVE GJYQESORE

Thithja e mendimit nga përmbaruesit në format që do të vlerësojë si me të arsyeshme Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit, për t'ja relatuar organeve përkatese që kanë të drejtën e nismës ligjvënëse, propozimet për ndryshimin e ligjeve përkatëse.

2 korrik 2010

korrik 2010 1korrik 2010 Propozimet e Kuvendit inkorporohen në Strategjinë për Privatizimin e PTK Qeveria akrediton Universitetin e Prishtinës dhe shumicën e BPrAL-ve

NEWS LETTER - NUMER SPECIAL DHJETOR 2011 PROPOZIMET E GRUPIT ...

“Ky buxhet është i ndërtuar në logjikën e njëjtë sikurse edhe buxheti i vitit 2011, i cili u projektua mbi burime të paqëndrueshme të të

Përdorimi i Masave të Përkohshme në Procedurat Civile në ...

Raporti përfundon se, përkundër kushteve të qarta të parapara si me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut ashtu edhe kornizën ligjore në Kosovë, gjykatat shpesh dështojnë t'i marrin parasysh propozimet për masa të përkohshme në mënyrë të shpejtë, apo me përkushtim të ...

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGJENCIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

Propozimet Alternative 6.6 Nëse lejohet në Dokumentat e Tenderit, Ofertuesit mund të ofrojnë propozime alternative teknike për kërkesat e specifikuara në Dokumentat e Tenderit.

Swiss Project for Horticultural Promotion - Kosovo (SPHP-K)

E rëndësishme është përmirësimi i lidhjeve me përfaqësuesit regjional te dy kompanive baze ndërkombëtare te farërave dhe klientëve te perimeve si dhe atyre te luleve, përmes vizitave te rregullta te tyre fermerëve dhe shitësve te inputeve si dhe propozimet per themelimin e ...