Sputtr.com | Alternative Search Engine

Propozimin

P R O J E K T L I GJ PËR TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE ...

P R O J E K T L I GJ PËR TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE PRIVATE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të

- P R O J E K T - LIGJ Nr. ----- date----- PËR ...

1 - P R O J E K T - LIGJ Nr. ----- date----- PËR PROCEDURAT TATIMORE DHE ADMINISTRATEN TATIMORE Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e

LIGJ Nr.10 137, datë 11.5.2009 - Në mbështetje të neneve ...

Në mbështetje të neneve 78, 81 dhe 83, pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI:

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

... datë 12.5.1999 "Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë", me propozimin e Ministrit të Arsimit dhe Shkences, ...

Per Barnat dhe Sherbimin Farmaceutik

LIGJ Nr.9323, datë 25.11.2004 PËR BARNAT DHE SHËRBIMIN FARMACEUTIK Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Ky ligj ka për qëllim të ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

... dhe të nenit 801, të ligjit nr.7850, datë 29.7.1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar, me propozimin e ministrit t ...

LIGJ Nr.9780, datë 16.7.2007 PËR INSPEKTIMIN E NDËRTIMIT

LIGJ Nr.9780, datë 16.7.2007 PËR INSPEKTIMIN E NDËRTIMIT (Ndryshuar me ligjin nr.10 240, datë 25.2.2010; ndryshuar me ligjin nr.10 323, datë 23.9.2010) I përditësuar Në mbështetje të neneve 78 e 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

përkatës propozimin për hapjen e programit të ri të studimit të doktoratës ose propozimin për riorganizimin e një programi ekzistues.

Nr. 9537, datë 18.5.2006 PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE TË ...

LIGJ Nr. 9537, datë 18.5.2006 PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE TË RREZIKSHME Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E N D I I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË V E N D O S I : KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi Ky ...

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

... të neneve 15, 19 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 5.8.1998 "Për shtetësinë shqiptare", bazuar edhe në propozimin e Ministrit t ...