Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prostoren

STOPANSKI I REGIONALEN EKONOMSKI RAZVOJ, SEMEJNI BIZNISI I ...

6 s o d r @ i n a i nau^en sobir mo@nosti za stopanski razvoj na primerot na edna op[tina - op[tina strumica referati d-r antonija josifovska mo@nosti i perspektivi za razvoj na industrijata vo strumi^kiot region .....

REGIONALNIOT RAZVOJ NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Kiril i Metodijî Skopje, Ekonom-ski fakultet Skopje, proekt Prostoren plan na Republika Makedonija, ela-borat Razvoj i razmestenost na industrijata do 2020 godina, Skopje, 31 maj 1998 godina, strana 8.

Postkonfliktna ocenka na `ivotnata sredina - Makedonska sostojba

Prvo izdavawe vo [vajcarija vo 2000 od Programata za `ivotna sredina na Obedinetite Nacii (UNEP). Avtorsko pravo © 2000, Programa za `ivotna sredina na Obedinetite Nacii (UNEP).

Analiza na momentalnata sostojba so biodiverzitetot

... populacii vidovi koi bi se soo~uvale so promenite - da revitalizira odredeni podra~ja koi bi mo`ele da poslu`at za migracija na vidovi i pridvi`uvawe na zednici - da go promeni na~inot i metodologijata na prostorno planirawe, no i da se otpo~ne so implementacija na ona {to barem postoi (noviot Prostoren ...

PROSTOREN PLAN N A R E P U B L I K A M A K E D O N I J A

Vrz osnova na ~len 68, alinea 5 od Ustavot na Republika Makedonija i ~len 22 stav 1 od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 4/96, 28/97, 18/99, 53/01 i 45/02).

STATISTIKA NA @IVOTNATA SREDINA

Gledano od prostoren aspekt, a vo podolg vremenski period, oblast so najmalku vrne`i vo Makedonija e prostorot pome|u Tikve{kata Kotlina (Kavadarci, Demir Kapija), Ov~epolskata Kotlina (Sveti Nikole) i [tipskata Kotlina ([tip).

11-2010 Hotel Klass - Image katalog cdr

Spalnica s francoskim ležiščem in prostoren dnevni prostor s kuhinjskim kotičkom, nudita razkošje pravega doma. Apartmaje, velikosti, odlikuje umeščenost v prijetnem butičnem hotelu.

na Op{tina Strumica

Sogleduvajki ja potrebata za planski naso~en op{testveno ekonomski i prostoren razvoj na gradot Strumica se izvr{i izmena i dopolnuvawe na Osnovniot urbanisti~ki plan od 1984 godina, odnosno se izraboti Genaralen urbanisti~ki plan za gradot Strumica, koj e donesen vo 2002 godia i e so va`nost do 2015 ...

PROSTOREN PLAN NA OHRIDSKO- PRESPANSKIOT REGION 2005 - 2020

Vrz osnova na ~len 22 stavovi 1 i 2 od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija, br.51/2005), Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija, br.137/07), Zakonot za ...

PROSTOREN PLAN NA REGIONOT NA AKUMULACIJATA KOZJAK

Javno pretprijatie za prostorni i urbanisti~ki planovi Prostoren plan na regionot na akumulacijata Kozjak Z2TT0199doc 2 VOVED Potrebata za izrabotka na Prostoren plan na regionot na akumulacijata "Kozjak" e uslovena odsoznanieto, deka izgradbata na akumulacijata }e predizvika temelni promeni vo ...