Sputtr.com | Alternative Search Engine

Protokollin

BAZA LIGJORE

• Ligji Nr.9926, datë 09.06.2008 "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën "Për taksimin e automjeteve rrugore për përdorim privat në tatrfikun ndërkombëtar" dhe në protokollin e nënshkrimit".

NJOFTIM PER SHTYP

Shqiperia eshte anetaresuar ne Konventen e Klimes qe ne vitin 1995 dhe sapo ka ratifikuar me ligjin N 9334 date 16.12.2004 Protokollin e Kiotos te kesaj Konvente.

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI ...

1 GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / Nr. 89 / 30 NËNTOR 2010 LIGJI Nr. 03/L-235 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-132 PËR PROTOKOLLIN E SHTETIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS Kuvendi i Republikës së Kosovës; Në mbështetje të nenit 65 (1) të ...

MEMORANDUM MIREKUPTIMI

... referuar si Pala Italiane DUKE KUJTUAR qe Republika e Italise dhe Republika e Shqiperise jane Pale te K onventes K uader te K ombeve te B ashkuara per N dryshimet K limatike (KKKBNK), DUKE KUJTUAR qe Republika e Italise ratifikoi Protokollin e Kiotos me 31 Maj 2002, dhe Shqiperia ratifikoi Protokollin e ...

INSTITUTI I KURRIKULËS DHE TRAJNIMIT

... të tregojë disa prej ligjeve shqiptare që lidhen me shkarkimet e gazeve serë në Republikën e Shqipërisë; të debatojë mbi detyrimet që parashtron Protokolli i Kiotos për vendet anëtare; të diskutojë duke parashtruar argumenta pse disa vende të zhvilluara nuk nënshkruajnë Protokollin e ...

PROTOKOLL EKZEKUTIV PËR BASHKËPUNIMIN SHKENCOR DHE ...

... organizata publike dhe private), si dhe përfshirja në programe kërkimore shumëpalëshe dhe evropiane, në veçanti të Programit të VII Kuadër të Bashkimit Evropian. 2.2 FAZA E DYTE Për dhënien e bashkëfinancimit vjetor të kërkuar, përgjegjësit e projekteve që kanë hyrë në Protokollin ...

Republika e Kosovës

pËr ndryshimin dhe plotËsimin e ligjit nr.03/l-132 pËr protokollin e shtetit tË republikËs sË kosovËs

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo

1 Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly _____ Ligji Nr. 03/L-132 PËR PROTOKOLLIN E SHTETIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS Kuvendi i Republikës së Kosovës, Në mbështetje të nenit 65 (1 ...

TERMS OF REFERENCE

Detyrat e zyrës: • Të mirëmbajë të dhënat në bazën e të dhënave të AKP-së sipas nevojës; • Të shpërndajë çelësat, nënshkruajë protokollin për çelësat ose njoftimin për riposedim të paraqitësit të suksshëm të kërkesës ose personit të tij/saj të autorizuar.

WLAN Security

Me theks të veçantë është shpjeguar për protokollin 802.11x si nivel i sigurisë dhe WPA-në. Hyrje Rrjetat WLAN apo standardi 802.11x e kanë zanafillën kah fundi i viteve 70-ta dhe fillimi i viteve 80-ta, kur edhe filloi zhvillimi i modemeve wireless [Wikipedia].