Sputtr.com | Alternative Search Engine

Proveden

Ochrana proti korozi

Realizace prvních zakázek v dobû, kdy prostfiedky vloûené do dobfie navrûen˝ch, kvalitnû proveden˝ch a úãelnû udrûovan˝ch antikorozních systémÛ pfiedstavovaly a pfiedstavuj í jednu ...

Mladen Franjo - ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG ...

U ovom radu je proveden proces proizvodnje lignolitičkih enzima uzgojem Phanerochaete chrysosporium na otpadu iz različitih industrija. Pokusi su provedeni šaržno

Improving Statistical MT through Morphological Analysis

Pro/pro/RR--4-----nÿ ekoho/nÿekdo/PZM-4-----by/b´yt/Vc-X---3-----jej´õ/jeho/PSZS1FS3-----proveden´õ/proveden´õ/NNNS4-----A----mÿ elo/m´õt/VpNS---XR-AA---smysl/smysl/NNIS 4-----A----././Z: ----- ...

Korelace SYNTAX skóre a sérové koncentrace matrixové ...

... byla pozitivita troponinu I, srdeční selhání, renální insufi cience, systémové a zánětlivé onemocnění) byl proveden odběr krve ke stanoven ...

Structural Analysis of a General Cargo Ship

Proračun globalne čvrstoće je proveden koristeći "grubu mrežu" konačnih elemenata, dok su područja u kojima se javljaju koncentracije naprezanja usitnjena fi nom mrežom konačnih elemenata.

Preventing Falls in the Hospital - Bosnian

I samo jedan dan proveden u krevetu mo e prouzrokovati malaksalost. Budite oprezni da izbjegnete padove dok ste u bolnici. Pomoć pri sprječavanju padova: ...

/ 11 Beč – Geo Data City Vienna – Geo Data City ...

nim uslugama i servisima) nije proveden zbog te ...

VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

... který byl proveden v laboratoři schválené EU na vzorku odebraném (dd/mm/rrrr) _____. Záznam uvádí, e titr neutralizačních ...

Nonlinear Ship Rolling and Capsizing

Proračun vjerojatnosti prevrtanja broda proveden je primjenom pristupa nelinearne dinamike (erozija bazena). Temeljem ovih izračuna predlažu se novi kriteriji o stabilitetu broda korištenjem dijagrama preživljavanja broda.

ISKUSTVA U RAZVOJU I REALIZACIJI PROJEKTA VJETROELEKTRANE 42 ...

Proračun je proveden prema HRN EN 1991 [3], HRN EN 1992 [4] i HRN EN 1998 [5]. Djelovanja obuhvaćena kontrolnim proračunom su: kontinuirano opterećenje vlastitom težinom tornja,