Sputtr.com | Alternative Search Engine

Provinsie

THE LAW SOCIETY OF THE NORTHERN PROVINCES

THE LAW SOCIETY OF THE NORTHERN PROVINCES DIE PROKUREURSORDE VAN DIE NOORDELIKE PROVINSIES Incorporated as the Law Society of the Transvaal Ingelyf as die Prokureursorde van Transvaal Serving Gauteng, Mpumalanga, Limpopo & North West Provinces Bedien Gauteng, Mpumalanga, Limpopo & Noordwes ...

APPEAL JUDGMENT

In Wright v Westelike Provinsie Kelders Bpk 2001 (4) SA 1165 (C) at 1181 - 1182 the Court had the following to say with regard to the phrase "or if it is satisfied that there is good reason to do so" introduced into Rule 49(1) by the amendment to Rule 49 effected in 1997.

Onderwys Departement van Noord-Wes Department of Education

Onderwys Departement van Noord-Wes Department of Education First Floor. East Wing, Garona Building. Mmabatho • Private Bag X2044. Mmabatho 2735 'Tel.: (018)387-3602 -Fax: (018)387-4174 e-maii: adevilliers4*nwpg.gov,za, , DIRECTORATE; HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Enquiries: A.M KAOTSANE Telephone ...

HIV and AIDS Strategy for the Province of KwaZulu-Natal 2006 ...

Office of the Premier ISIFUNDAZWE SAKWAZULU-NATALI PROVINCE OF KWAZULU-NATAL PROVINSIE VAN KWAZULU-NATAL HIV and AIDS Strategy for the Province of KwaZulu-Natal

PROVINSIE KWAZULU-NATAL

1 PROVINCE OF KWAZULU-NATAL ISIFUNDAZWE SAKWAZULU-NATALI PROVINSIE KWAZULU-NATAL DEPARTMENT OF EDUCATION UMNYANGO WEMFUNDO DEPARTEMENT VAN ONDERWYS Telephone: 033 392 1132 Facsimile: 033 392 1228 1 st Floor 247 Burger Street Pietermaritzburg 3201 LEGAL SERVICES DIRECTORATE Enquiries: M N Wilson ...

PROVINCE OFWESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP - Provincial ...

PROVINCE OFWESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette Provinsiale Koerant 6637 6637 Friday, 19 June 2009 Vrydag, 19 Junie 2009 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

Datum/Date Volle name/First names Van/Surname Noemnaam ...

... 12 420 4111 Website: www.up.ac.za E-mail: csc@up.ac.za Application/Aans oekvorm Datum/Date Volle name/First names Van/Surname Noemnaam/Nickname Skool/School Graad/Grade Geslag/Gender Geboortedatum/Date of birth ID-nommer/ID number Posbus of straatadres/ Box or street address Voorstad/Suburb Stad/City Provinsie ...

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale ...

PROVINCE OFWESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant 6777 6777 Wednesday, 1 September 2010 Woensdag, 1 September 2010

PROVINSIALE - / AREA - / STASIEVLAK

-19-polisiëringsdiens in die provinsie met betrekking tot — • die voorkoming, bekamping en ondersoek van misdaad; • die handhawing van die openbare orde; • die beskerming en beveiliging van die inwoners van die Republiek en hulle eiendom; en • wetshandhawing en -toepassing; (c) Skakeling en ...

Westelike Provinsie Laerskole

Western Province Primary Schools Westelike Provinsie Laerskole . TENNIS WP Primary School Teams : 2011