Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prvoj

Glina u JUD*HYLQDUVWYX

U prvoj fazi predviđeno je otvaranje sedamdesetak radnih mesta, a zatim, nakon povećanja pro-izvodnje, ukupno će biti zaposleno više od 200 radnika.

LIJE^ENJE RAKA JAJNIKA PAKLITAKSELOM Na{i rezultati

U 35 bole-snica (53,85%) paklitaksel je primijenjen u prvoj liniji, a u 30 bolesnica (46,15%) kao druga linija kemoterapije. Sve bolesnice primile su istu dozu paklitaksela - 175 mg/m 2 u 3-satnoj infuziji, a razlikovao se drugi citosta-tik - cisplatina 75 mg/m 2 ili karboplatina AUC 5,5-6 {to nema utjecaja ...

Lečenje zatvorenih preloma pilona tibije kombinacijom ...

U prvoj grupi otkriven je jedan prelom ti-pa C1 i jedan prelom tipa C2, dok su u drugoj grupi oba preloma klasifikovana kao prelom tipa C1. Prosečan klinički skor u prvoj grupi iznosio je 63, a u drugoj 67.

OPORAVAK VENTILATORNE FUNKCIJE PLUCA NAKON HEMODIJALIZE KOD ...

Ustanovili smo da postoje statistički značajne razlike izmedju vrijednosti dobijenih prije i vrijednosti dobijenih nakon hemodijalize: za vitalni kapacitet i za forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi kod p<0.01, te za forsirani vitalni kapacitet kod p<0.05.

Clopidogrel — a therapy based on well-established clinical ...

UËestalost kombiniranog evaluacijskog kriterija tijekom 150 dana je bila 39,9% u prvoj skupini, πto se nije znaËajno statistiËki razlikovalo od uËestalosti u drugoj skupini, koja je iznosi-la 38,3% ( Tablica 1 ).

Znati trajati Knowing how to last

Vreme sankcija i međunarodne izolacije države u kojoj je Delta Holding poslovao u prvoj deceniji svog rada, nisu predstavljali dovoljno dobar, ali jesu bili izazovan ambijent za razmah preduzetništva.

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA: KORENI I INICIJATORI

Ipak, osnovni uzrok što je profit banaka u prvoj polovini godine prepolovljen i što je 12 (od 33) banaka imalo gubitke jeste sve te e stanje u privredi, sve veća nelikvidnost preduzeća, povećanje broja nezaposlenih lica i pad standarda velikog broja stanovnika Srbije, kao i znatno smanjene ...

State Base Map for GIS - New Digital Topographic Map of the ...

Naglašeno je da će u prvoj fazi biti izrađeno 105 od ukupno 205 listova koji pokrivaju cijeli teritorij Republike Makedonije. Na slici 1 prikazani su listovi digitalne topografske karte predviđeni za izradu u prvoj fazi projekta. 2.1.

Kompletna knjiga za Branka1

U prvoj fazi potencijalna energija vodene mase pokreće hidrauličnu turbinu i pretvara se u mehaničku energiju, a u drugoj fazi ova mehanička energija pokreće generator koji je pretvara u električnu energiju.

komplikacije nakon presađivanja bubrega Complications after ...

Redovitim slikovnim metodama prikazi-vanja analiziraju se morfologija, prokrvljenost i U prvoj godini nakon transplantacije najčešći su uzroci gubitka bubrežnog presatka akutno odbacivanje, arte-rijska tromboza, primarna afunkcija presatka i smrt bo-lesnika s funkcionirajućim presatkom.