Sputtr.com | Alternative Search Engine

Przedmiotem

STEEL BEDS £Ó¯KA METALOWE

Materac z podg³ówkiem jest przedmiotem odrêbnego zamówienia. Mattress with bolster is a subject of another order. Mattress with bolster is a subject of another order.

MOTOR VEHICLE PURCHASE-SALEAGREEMENT

IDENTITY DOCUMENT ID NO: . ..... numer dokumentu tożsamości The subject of this sale agreement is the motor vehicle, the property of the seller, described as follows Przedmiotem umowy sprzedaży jest będący własnością ...

Ogłoszenie zaproszenia do udziału - 1.1. Przedmiotem ...

Ogłoszenie zaproszenia do udziału w postępowaniu oudzielenie zamówienia na dostawę linii sortowniczej wstępnie przerżniętych kłód zwanych dalej

Obraz przyrody w poezji regionalistów

Architektura wileńska stawała się też częstym przedmiotem opisów poetyckich, do których wplątane są motywy przyrody, zwłaszcza u Witolda Hulewicza i Wandy Dobaczewskiej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ...

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA ...

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z robotami ziemnymi ...

MINISTERS TWO SPRAWIEDLIWO * CI

Rodzaj danych , które maj* by* przedmiotem informacji o osobie: * 1. Kartoteka Karna * 2. Kartoteka Nieletnich * 3. Kartoteka Osób Pozbawionych Wolno * ci oraz Poszukiwanych Listem Go * czym**).

Przedmiotem Aprobaty Technicznej są bramy segmentowe ...

- 2 - AT-06-0281/200 4 2004-03-31 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ Przedmiotem Aprobaty Technicznej są bramy segmentowe garażowe podnoszone Hörmann typu LTE 40, LPU 40, LTH 40, ETE 40 i EPU 40 produkowane przez HÖRMANN KG BROCKHAGEN oraz HÖRMANN KG ICHTERSHAUSEN - Niemcy. 1.1 OGÓLNA ...

w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT z dnia 12.10.2011 r ...

ZMIANA w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT z dnia 12.10.2011 r., którego przedmiotem jest Szkolenie przewodników terenowych województwa podlaskiego.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO ...

Jednostka Wojskowa 4219 Dęblin Nr referencyjny 38/1 l/N decyzja 291/MON J© N05TKA WOJSKOWA NU 41Tt (0 57,1 Dęblin r lecząc Zamawiającego PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST UZBROJENIE NR REFERENCYJNY 38/1 l/N decyzja 291/MON Sporządzony zgodnie z ...