Sputtr.com | Alternative Search Engine

Przegl

UTILIZATION OF GLYCEROL, A BY-PRODUCT OF THE ...

PRZEGL ĄD LITERATUROWY Katedra Systemów In żynierii Środowiska, Wydział In żynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka, Łód ź

TRUDNOŒCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE ZAAWANSOWANYCH ...

254 PRZEGL¥DPEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 3/4 Streszczenie: U dzieci do 3 roku ¿ycia nowotwory w¹troby pochodzenia zarodkowego - hepatoblastoma stano-wi¹ trzeci¹, co do czêstoœci wystêpowania grupê guzów nowotworowych jamy brzusznej.

PSYCHOTERAPIA SCHIZOFRENII: CELE, SKUTECZNO**, SPECYFIKA ...

Za wska*nik tej trudno*ci mo*na uzna* fakt, *e jedyne badania dotycz*ce psychodynamicznej psychoterapii schizofrenii, wø*czone przez badaczy grup Cochrane do przegl*dów systematycznych zgodnych z Medycyn* Opart* na Faktach (Evidence Based Medicine), przeprowadzone z randomizacj* i grup* kontroln*, to ...

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

Gender, smoking and weight concerns: Relationship to self-reported body mass index Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

Wp‡yw leczenia migotania przedsionkÛw metod„ przezskÛrnej ablacji RF ‡„cza przedsionkowo-komorowego na wybrane parametry czynnoúci skurczowej miŒúnia lewej komory, wydolnoúÊ wysi‡kow„ i jakoúÊ ¿ycia chorych Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

LABORATORY DIAGNOSIS OF AUTOIMMUNE HEPATITIS

PRZEGL EPIDEMIOL 2008; 62: 521 - 522 Urszula Demkow LABORATORY DIAGNOSIS OF AUTOIMMUNE HEPATITIS Departament of Laboratory Diagnostics and Clinical Immunology Medical University of Warsaw Słowa kluczowe: autoimmunologiczne zapalenie wątroby, diagnostyka laboratoryjna Key words: autoimmune ...

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

978 Przegl„d Lekarski 2007 / 64 / 11 U. Stolarska i M. Kaciæski PRACE POGL¥DOWE Diagnoza neuropsychologiczna u dzieci A pediatric neuropsychological evaluation Urszula STOLARSKA 1,2 Marek KACI—SKI 1 1 Klinika Neurologii DzieciŒcej Uniwersytet Jagielloæski Collegium Medicum, KrakÛw ...

Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001

545 Przegl„d Lekarski 2009 / 66 / 10 PRACE ORYGINALNE Movie Smoking, Movie Horror, and Urge to Smoke Palenie w filmach, horrory i chŒÊ palenia tytoniu 1 Dartmouth Medical School, Cancer Control Research Program, Norris Cotton Cancer Center Lebanon, NH, USA 2 Institute for Therapy and Health ...

PRZEGL EPIDEMIOL 2008; 62: 589 - 596

PRZEGL EPIDEMIOL 2008; 62: 589 - 596 Andrzej Zieliński, Magdalena Rosińska COMPARISON OF ADVERSE EFFECTS FOLLOWING IMMUNIZATION WITH VACCINE CONTAINING WHOLE-CELL VS.

Skutecznoœæ terapii motywuj„cej w redukcji problemów ...

129 Skutecznoœæ terapii motywuj„cej w redukcji problemów alkoholowych. Przegl„d badaæ Alkoholizm i Narkomania 2009, Tom 22: nr 2, 129Œ141