Sputtr.com | Alternative Search Engine

Przewodnicz

Honorable Patronage honorowy: - Health Minister Ewa KOPACZ ...

Sesji przewodnicz„ : Prof. dr hab. Lidia Chomicz Prof. dr hab. Anatol Dow¿enko Prof. dr hab. Gra¿yna Grzesiak-Janas Prof. dr hab. Leszek Królicki

Agenda Warsaw 15 November 2011

Ś wi ę tokrzyska 12, Warszawa, sala 4440A Agenda Plan 11.30 Registration and coffee / Rejestracja oraz kawa 12.00 Welcome and introduction / Powitanie i uwagi wst ę pne Joanna Dadacz, Chair of the Polish Accounting Standards Committee / Przewodnicz ą ca Komitetu Standardów Rachunkowo ś ci 12.10 ...

I PRZYRODOZNAWSTWO

Kurta Obitza 2, 10-725 Olsztyn tel./fax (089) 523-34-89 KOMIETET REDAKCYJNY ñ EDITORIAL BOARD Ewa S TARZY—SKA -K OåCIUSZKO (przewodnicz„ca), Andrzej K UCNER , Jaros‡aw C A£KA , Dariusz L ISZEWSKI RADA PROGRAMOWA ñ PROGRAMMATIC COUNCIL Ada K. B YCZKO (KijÛw), Zbigniew H ULL (Olsztyn), Stanis‡aw J ...

PROTOKÓŁ Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału ...

PROTOKÓŁ Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia. „Ekoland” Pokrzydowo dnia 25.02.2010 r. 1. Otwarcie zebrania - Przewodnicz ący Oddziału Kujawsko Pomorskiego

System automatycznej analizy obrazów nieba

... 2004/2005 PRACADYPLOMOWAMAGISTERSKA Marcin Marsza¯ek SkySpy—systemautomatycznejanalizy obrazównieba Opiekunpracy prof. drhab. Przemys¯aw Rokita Ocena..... Podpis Przewodnicz¡cego Komisji Egzaminu Dyplomowego

Katedra Filozofii Wydziaø Psychologii Wy&sza Szkoøa ...

Parerga MI*DZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE Rada Naukowa František MIHINA (przewodnicz+cy) , Jewgenii BABOSOV, Neven BUDAK, Robert BURCHER, Bronisøaw BURLIKOWSKI, Rudolf DUPKALA, Marcel F. FRESCO, Maria-Luisa GUERRA, Borys G. JUDIN, Aneta KARAGEORGIEVA, Pavel KOUBA, Richard LEE, Herman ...

To oni decyduj* | It's their decision

Stoj* | standing: Nelson Freire, Michie Koyama, Adam Harasiewicz, Martha Argerich, Kevin Kenner, Piotr Paleczny - Wiceprzewodnicz*cy | Vice-Chairman, Albert Grudzi*ski - Dyrektor Konkursu | Competition Director, Dang Thai Son, Andrzej Jasi*ski - Przewodnicz*cy | Chairman

Sesja Paralelna IV „Rola samorz * dów lokalnych w promocji ...

Sesja Paralelna IV „Rola samorz * dów lokalnych w promocji zdrowia", cz *** pierwsza 7 listopada 2011 r., godzina: 16.45 - 18.45 Przewodnicz * cy: Pan Andrzej Gantner, doktor Andrzej Wojty¯a 1.

KRAJOWA RADA KURATORÓW dnia 8 grudnia 2011 roku - Pan ...

wywiadów na zlecenie dyrektorów zakładów karnych. W imieniu polskich kuratorów s ądowych PRZEWODNICZ ĄCY Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz

Wielce Szanowni Paæstwo ...

Sesji przewodnicz„ : Prof. dr hab. Lidia Chomicz Prof. dr hab. Anatol Dow¿enko Prof. dr hab. Gra¿yna Grzesiak-Janas Prof. dr hab. Leszek Królicki