Sputtr.com | Alternative Search Engine

Psihijatra

II. NASILJE U PORODICI

II. NASILJE U PORODICI Nasilje u porodici staro je koliko i čovečanstvo, njegov legitimitet se te-melji u kulturi, rodnoj hijerarhiji.

ENGLESKO - SRPSKI RE NIK ZATVORSKE TERMINOLOGIJE

Druge bolesti I have never seen a psychiatrist before Još nikada nisam bio kod psihijatra I have never taken any medication. Nikada nisam uzimao tablete I have anxiety Strah me je I have loss of appetite Ne mogu da jedem I have insomnia Patim od nesanice I have suicidal thoughts ...

T EA T RON - 1968 - MIT I/ILI STVARNOST

TEATRON CASOPIS ZA POZORIŠNU UMETNOST 142 1968 - MIT I/ILI STVARNOST Richard Schechner Branislav Jakovljević Anja Suša Ivo Svetina Ivan Medenica Mark Ravenhill

TICS IN CHILDREN TIKOVI U DEČIJEM UZRASTU

Sa praktične kliničke strane za bavljenje ovom problematikom neophodan je timski rad neurolo-ga, psihologa, psihijatra i kliničkog farmakologa.

Odeljenje psihijatrije-neuropsihijatrije subota, 13 mart 2010 ...

Odeljenje psihijatrije-neuropsihijatrije subota, 13 mart 2010 16:44 Ako imate problema sa adaptacijom na novu sredinu, imate strahove, teškoće u komunikaciji ili sa učenjem ili Vam treba neutralni sagovornik ili … savete možete dobiti od psihijatra i/ili psihologa.

BOGOVI IZ RAJA - William Bramley

Marširajući sveci William i Mery vodili su rat Masoni Kraljevski pacovi Grof od Sen Žermena Ovde vitez tamo vitez Marksova apokalipsa Smešni novac postaje internacionalan Radnički raj Robo sapiens Povratak Sen Žermena Univerzum kamena Interpol Novi Rajski vrt Bekstvo iz Raja Priroda ...

Farmakoterapija depresija Pharmacotherapy of Depressions

IstiËe se potreba individualnog i racionalnog pristupa i poπtivanje sljedeÊih naËela: lijeËenje depresivnog bolesnika s blagom i umjerenom depresijom provodi se u domeni lijeËnika primarnog kontakta, a s teπkom depresijom i suicidalnoπÊu u domeni psihijatra.

IZMJENE I DOPUNE LISTE LIJEKOVA (N.N. 68/2008; primjena: od ...

BL Indikacija: Samo za duševne bolesnike s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.

Promjene odnosa prema bolesti praćene kroz grupnu ...

Mama Šima nadovezuje uz suze o svom iskustvu tijekom prve dekompenzacije sina: kada su suprug i ona prvi put došli kod psihijatra, on je odmah rekao da je Boris uzeo drogu.

STANOVANJE U ZAJEDNICI UZ PODR*`KU ZA OSOBE SA INTELEKTUALNIM

Trenutno, 23 korisnika, razli*itog uzrasta, pola i stepena te*ako**a, *~ivi u pet stanova na razli*itim lokacijama grada Beograda, uz podr*aku i asistenciju edukovanih doma**ica i *lanova multidisciplinarnog tima Stru*ne slu*~be podr*ake: defektologa, psihologa, psihijatra, socijalnog radnika i pravnika.