Sputtr.com | Alternative Search Engine

Psikiyatri

Kanser Hastalar›nda Psikiyatrik Bozukluklar ve İlişkili ...

İşlem Hastalara bir psikiyatri hemşiresi taraf›ndan ruhsal sağl›k sorunlar›n› değerlendirmek amac›y-la Genel Sağl›k Anketi (GSA) ...

Psikojenik Deri Yolman›n Psikiyatrik Bozukluklarla ...

Can BAYKAL 4 1 Uzm., Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi Psikiyatri Bl., İstanbul. 2 Doç., İstanbul T›p Fak., Psikiyatri AD., İstanbul.

Farklý Yetiþme Koþullarýnýn Aleksitimi, Depresyon ve ...

60 Farklý Yetiþme Koþullarýnýn Aleksitimi, Depresyon ve Psikiyatrik Belirtilerle Ýliþkisi Deniz Erden 1 ARAÞTIRMA 1 Psk. Dr., Balýkesir Asker Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Balýkesir ÖZET Amaç: Çalýþmanýn amacý çocukluk çaðýndan itibaren ailesinden ayrý yetiþtirme yurdunda ...

Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi ...

Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, Cilt 24, Sayı 4, Aralık 2011 / Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, Volume 24, Number 4, December 2011273Adaptation, Validity and

Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin ...

(Klinik Psikiyatri 2004;7:153-160) SUMMARY The Effects of Somatic Symptoms on Suicidal Ideation, Behaviour and Intent in the Patients with Major Depression Objective: ...

UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği ile Psikiyatri ...

139 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 21, Sayı: 2, 2011 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 21, N.: 2, 2011 - www.psikofarmakoloji.org UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği ile Psikiyatri Hastalarında Dürtüselliğin Ölçümü İlhan Yargıç 1, Elif Ersoy 2, Serap Batmaz ...

Psikiyatri ve Psikiyatrid›fl› Hekimlerin Benzodiazepin ...

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 15, Say›: 1, 2005 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 15, N.: 1, 2005 - www.psikofarmakoloji.org 5 O. Karamustafal›o¤lu, M. Y›lmaz, B. Özçelik, B. Bak›m, M. Güveli ÖZET: Psikiyatri ve psikiyatrid›fl› hekimlerin benzodiazepin ...

Türkçe Basım Ekim 2010 DÜNYA PSİKİYATRİ BİRLİĞİ ...

YENİ ETKİ FAKTÖRÜ: 4.375 ISSN 2146-3239 BAŞYAZI World Psychiatry dergisinin yeni etki faktörü 129 M. MAJ ÖZEL YAZILAR Psikiyatri ve psikiyatristlerin damgalanması ile 131

Gazi Üniversitesi T*1p Fakültesi

ÖZGEÇMI*^ 1. Ad*1 Soyad*1 : Kültegin Ögel 2. Do**um Tarihi : 27.09.1964 3. Unvan*1 : Psikiyatri, Doçent 4.

Yanık merkezi hemşirelerinde anksiyete, depresyon, iş ...

(Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3:162-168) Anahtar sözcükler: Stres faktörleri, stresle başa çıkma, tükenme, anksiyete, depresyon, iş doyumu, ...