Sputtr.com | Alternative Search Engine

Publike

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

Cdo punonjës duhet të jetë i përgjegjshëm në kryerjen e punës së tij duke e kryer atë me ndershmëri si edhe duke u bazuar në parimet e këtij Kodi, në LIGJ Nr.9131, datë 08.09.2003 "PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE", KODIN E PUNES, KODIN E PROCEDURES ADMINISTRATIVE ...

E DREJTA INFORMIMIT

AVOKATI I POPULLIT Konferenca Kombëtare E DREJTA E INFORMIMIT E DREJTË THEMELORE E NJERIUT Organizuar nga Avokati i Popullit ne bashkepunim me Ministrin e Shtetit prane Kryeministrit e Institutin e Studimeve Publike dhe Ligjore Nen kujdesin e Presidentit te Republikes, Alfred Mojsiu me ...

Information concerning the foreign and international ...

Analiza e zbatimit per vitin 2002, vizioni dhe objektivat afatgjata te SKZHES , programi i masave publike 2003-2006", Tirane 2003. Analysis of the year 2002 implementation, vision and long-term objectives of National Strategy for Economic Social Development, program of public measures for 2003-2006) The ...

Republika e Kosovës

Asistenca Teknike Në këtë fushë aktualisht kemi asistencë teknike si më poshtë: Projekti i KE-së: Përmirësimi i kualitetit të investimeve publike në Kosovë dhe përgatitja e bazës për fondet e BE-së përkrah programin e reformave në MFP nga muaji korrik 2009 deri në korrik 2012.

KOMISIONI PËR MBIKËQYRJE TË FINANCAVE PUBLIKE

instituti kosovar pËr kËrkime dhe zhvillime tË politikave komisioni pËr mbikËqyrje tË financave publike prishtinë, korrik 2010 llogaridhËnia dhe ndihma pËr tË pËrmirËsuar politikat publike www.kipred.net

UDHEZIMET E OECD PER MANAXHIMIN E KONFLIKTEVE TE INTERESIT NE ...

Vendosni rregulla te qarta për ato që priten nga zyrtarët publikë kur trajtojnë konfliktet e interesit. Trajtimi I interesave private konfliktuese - Zyrtarëve publikë duhet tu kërkohet që të pranojnë përgjegjësinë për identifikimin e interesave private.

NJOFTIMEVE PUBLIKE

Buletini 20 prill 2009 Agjencia e Prokurimit Publik 4 _____ Per me shume informacion_____ www.app.gov.al Buletini i Prokurimit Publik eshte botim i Agjencise se Prokurimit Publik, prane Keshillit te Ministrave.

(Microsoft Word - T- Ligji p\353r qasjen n\353 dokumentet ...

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / Nr. 88 / 25 NËNTOR 2010 (Microsoft Word - T- Ligji p\353r qasjen n\353 dokumentet publike-shqip.doc)

Ministria e Brendshme

Veprimtaritë më kryesore të Departamentit të Administratës Publike mund të grupohen si më poshtë: (i) Harton, zbaton dhe mbikqyr zbatimin e politikave qeveritare për Shërbimin Civil dhe probleme të tjera të personelit; (ii) Përgatit rregullore për Këshillin e Ministrave, për t'u ...

PUBLIKE NË SHQIPËRI

ANALIZA NË VITE E SHPENZIME PUBLIKE NË SHQIPËRI 2 Rreth autorit Grupi i punës: Albert Gajo (udhëheqës grupi) Drejtor ekzekutiv, QKZH Tiranë, Mirlinda Rusi (eksperte për