Sputtr.com | Alternative Search Engine

Punes

Kontrata e punës

I respectfully disagree with the Majority's decision on interim measures and therefore join Judge Kontrata e punës

TERMS OF REFERENCE

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS Titulli i pozitës: Zyrtar për Shpenzime Niveli: L-3 (përafërsisht 650 € bruto në muaj) Titulli i projektit: Agjencia Kosovare e Pronës Vendi i punës: Zyra qendrore, Prishtinë Data e fillimit: Sa më shpejtë Kohëzgjatja: Gjashtë muaj, me mundësi vazhdimi Numri i ...

RULES OF PROCEDURE OF THE ASSEMBLY OF KOSOVO

Microsoft Word - Z-Rregullore e punes-anglisht-20 maj 2005-me ndryshime.doc ... The Assembly of Kosovo, Pursuant to Chapter 9.1.26, i) of the Constitutional Framework and Rule 4.4. of the Rules of Procedure of the Assembly of ...

Political Competition

It turns out, nevertheless, that in many applications, the cost we pay for not refining the equilibrium set is small, either because the PUNEs turn out to be quite locally concentrated in the policy space, and so the model gives us quite good predictions of the characteristics of equilibrium, or ...

MINISTRIA E PUNËS, ÇËSHTJEVE SOCIALE DHE SHANSEVE TË ...

strategjia kombËtare pËr barazinË gjinore dhe dhunËn nË familje 2007-2010 ministria e punËs, ÇËshtjeve sociale dhe shanseve tË barabarta

RREGULLORE E PUNËS SË KUVENDIT TË KOSOVËS

2 Kuvendi i Kosovës, Në pajtim me kreun 9.1.26, f) të Kornizës Kushtetuese dhe të Rregullës 4.4 të Rregullores së punës të Kuvendit. Me qëllim të përcaktimit të rregullave të organizimit dhe të funksionimit të Kuvendit, duke përfshirë këtu: Kryesinë, komisionet, grupet ...

Kodi i Punës 2004

7 Neni 2 1) Kodi i Punës respekton konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. 2) Kodi i Punës bazohet në normat përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare.

PLANI I PUNËS

Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina PLANI I PUNËS 2010 _____ Vizioni "Shërbime cilësore, të sigurta dhe efiçente të ujit dhe mbeturinave për të gjithë konsumatorët në tërë Kosovën."

DEKLARATA E ORGANIZATES NDERKOMBETARE TE PUNES (ILO) LIDHUR ...

3 PREZANTIM Organizata nderkombetare e Punes (ILO) miratoi, me 18 qershor 1998, ne Gjeneve, Deklaraten e ILO-s lidhur me parimet dhe te drejtat themelore ne pune dhe ndjekjen e saj.

Gmail - Fw: SPECIAL ISSUE {CHILD LABOUR INT DAY} E ...

END SHQIPERI: SHOQERIA CIVILE MANIFESTON KUNDER PUNES SE FEMIJEVE Tirane, 12 Qershor 2007 - Sot ne mengjez, perpara Ministrise se Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, perfaqesues te shoqerise civile ne Shqiperi, manifestuan per te kerkuar eliminimin e punes dhe shfrytezimit ekonomik te ...