Sputtr.com | Alternative Search Engine

Punimeve

Environmental Impact

Ndikimet potenciale kryesore te punimeve te ndertimit perfshijne:  Derdhjet aksidentale te lengjeve te ndryshme apo ndotesve te ndryshem,  Bllokim te kanaleve ujore (psh te kanaleve te kullimit) nga mbeturinat e dheut, duke shkaktuar permbytje.

Contact information / Kontakti :

5." Modelimi matematikor dinamik i motorit asinkrone qe perfshine ngopjen magnetik e ", N.Avdiu, A.Abazi, Bilten i punimeve shkencore FET #4 1994, Prishtine 6." Modelimi matematikor i proceseve kalimtare elektromekanike te ngasjeve elektromotorike me motor asinkron ", N.Avdiu, Bilten i punimeve ...

NJOFTIM - D R E J T O R Klodiana CANKJA - Për arsye të ...

NJOFTIM Për arsye të punimeve në sistemin e prokurimit elektronik, me qëllim përmirësimin e disa funksioneve të tij, njoftojmë të gjithë Autoritetet

Q.2 - Normat teknike te projektimit

realizimi i kuotave te sherbimeve dhe zonave te gjelberta, ne detyrim te promotoreve ndertimor privat, ne shtese ne detyrimeve normale te urbanizimit; d. punime germimi dhe te vleresimit te deshmive te mundeshme monumentale; arkeologjike te gjetura gjate punimeve te prishjeve dhe te rikonstruksioneve e ...

SAMI FRASHËRI OR ŠEMSEDDIN SAMI ?

... Sami Frashëri në Letërsinnë dhe Filologjinë Turke », Gjurmime Alabanologjike, (1), 1968 ; Kaleshi (Hasan), « Veprat Turqisht dhe Persisht të Nairn Frashërit », Gjurmime Albanologjike, (1-2), 1970 ; Kaleshi, (Hasan), « Burimet Lidhur Me Studimin e Sami Frashërit », Buletin i Punimeve Shkencore të ...

GEOLOGY, SEDIMENTOLOGY, AND NEOTECTONIC FEATURES OF THE ...

Mjediset e Sedimentimit dhe metodika e punimeve fushore sedimentologjike. 6 . Durmishi Ç. (1997) - Bazat e Sedimentologjise. Tekst mesimor.. 7 . Hallaçi H., Velaj T., Durmishi Ç., Finger W. etj .

SEEU REVIEW

Kjo përmbledhje e punimeve shkencore paraqet këndvështrime të ndryshme lidhur me çështjen e të drejtave të njeriut duke përfshirë disiplinat e drejtësisë, shkencat politike, teorinë kulturore, ekonominë dhe

HULUMTIMI PËR PRITJET E TË RINJVE NË REPUBLIKËN E ...

Botuesi Fondacioni Fridrih Ebert - Zyra Shkup Bulevardi "Sh.Kllimenti i Ohrit" 21/1, 1000 Shkup www.fes.org.mk Për botuesin Shtefan Denert Përkthimi Ismet Bitik Lektura Ismet Osmani Përgatitja teknike PROMO DSGN Tirazhi 150 CIP - Каталогизација во публикација ...

BAZA LIGJORE

•UDHËZIM Nr. 3, datë 15.02.2001: "Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit" I ndryshuar me: - UDHËZIM i KM Nr. 1, DATË 22.2.2005 •UDHËZIM Nr. 2, datë 08.05.2003: "Klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërimit" • UDHËZIM Nr.2, datë 13.5.2005 "Për zbatimin e ...

LIGJ PËR KONTROLLIN DHE DISIPLINIMIN E PUNIMEVE

LIGJ PËR KONTROLLIN DHE DISIPLINIMIN E PUNIMEVE Nr.8402, datë 10.9.1998 (Ndryshuar me ligjin nr. 9200, date 26.02.2004) (Ndryshuar me ligjin nr. 9794, date 23.03.2007) (Ndryshuar me ligjin nr. 9826, date 01.11.2007) (Ndryshuar me ligjin nr. 10324, date 23.09.2010) I perditesuar Në mbështetje ...