Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qalaqi

Zveli Tbilisis identoba da suli

Tbilisi rogorc qalaqi uxsovari droidan Camoyalibda. Tavisi uZvelesi quCaTa qseliT da sivrciTi organizaciis specifikuri xasiaTiT igi msoflios erT-erT TviTmyofad qalaqTa ricxvs miekuTvneba. xan sparselebis, xan arabebis, xan xazarebis, monRolTa Tu bizantielebis xelSi myofi qalaqi mravaljer ganadgurda da aRdga ...

aRorZinebis epoqis filosofia

... baze uaris Tqma; III. uaris Tqma florenciis mmarTveloba-ze da demokratiuli mmarTvelobis daSveba, rac niSnavda savonarolasTvis Zalauflebis oficialurad gadace-mas. amaze, rogorc politikur moTxovnaze, lorenco ar daTanxmda. savonarolam ar gaaTavisufla igi codvaTa-gan (*0,78). savonarolam qalaqi masebze ...

saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi

saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros gancxadeba sasargeblo wiaRiseulis mopovebis licenziis gacemis mizniT auqcionis Catarebis Sesaxeb obieqtis # qalaqi, raioni, sofeli an dasaxlebuli punqti sabado an gamovlineba kategoria licenziis moqmedebis vada mosapovebeli wiaRiseulis jamuri moculoba auqcionis ...

cxrilebis sia

... Sesaxeb moyvanilia cxrilSi 1.2. cxrili 1.2 BTC proeqti: proeqtis farglebSi moqceuli mosaxleoba raioni saerTo mosaxleoba miwis mesakuTreebi da mosargebleebi 10 gardabani 122.500 325 marneuli 128.500 5 TeTriwyaro 36.300 440 walka 44.100 385 borjomi 40.800 616 axalcixe 55.000 759 adigeni 21.700 119 qalaqi rusTavi 155.100 129 ...

universitetidan arasdros midian

http://www.tsu.ge/newspaper http://www.tsu.ge/newspaper http://www.tsu.ge/newspaper http://www.tsu.ge/newspaper http://www.tsu.ge/newspaper 9 www.tsu.ge newspaper @ tsu.ge www.tsu.ge newspaper @ tsu.ge www.tsu.ge newspaper @ tsu.ge www.tsu.ge newspaper @ tsu.ge www.tsu.ge newspaper @ tsu.ge ...

yvelaze avangarduli

Trash, the City and Death, igive `na-gavi, qalaqi da sikvdili~ _ 1974 wels fasbinderis mier dawerili piesis saTauri gaxlavT. mis Sesaxeb maskulturaSi bevri araferi ician, erTi martivi mizezis gamo: piesa daiwera, magram ar dadgmula. anti-semituri ganwyobis da arapolitko-reqtulobis gamo, sazogadoebam ...

Sps "saqarTvelos saerTaSoriso energetikuli korporacia ...

Sps "saqarTvelos saerTaSoriso energetikuli korporacia" acxadebs fasTa gamokiTxvas kompaniis sakuTrebaSi arsebul gazgasamarT sadgurebze (10 erTeuli) post-terminalebis dadgmisa da maTi programuli uzrunvelyofis Sesaxeb gazgasamarTi sadgurebis mdebareoba: • qalaqi Tbilisi, kaxeTis gzadkecilze ...

erTi qaliSvilis zRapari

qalaqSi rom dadioda gogom am qalaqis mefe dainaxa. wels zemoT cocxali iyo - gogo mivida mefesTan da ekiTxeba, rogor moxda, rom mTeli qalaqi qvad qceulao. mefem uTxra - me am qalaqis xelmwifeviyavi, lamazi coli myavda. colma miRalata da sxva mefesTan dadioda. me cxenebi myavda, magram isini Zalian gaxdnen.

March, April, May

Tbilisis meri gigi ugulava leRvTaxevis ganviTarebis gegmas ad-gilze gaecno.Zveli Tbilisi, misTvis damaxasiaTebeli mniSvnelovani ar-qiteqturul-urbanuli da istoriul-kulturuli memkvidreobis gar-da, individualuri landSafturi arqiteqturiT gamoirCeva. leRvTaxevis rekonstruqcia-reabilitaciis proeqti qalaqi CITY

samcxe-javaxeTis mxare

3 1. mxaris zogadi daxasiaTeba teritoriis farTobi - 6,4 aTasi kv. km. administraciuli centri - qalaqi axalcixe manZili administraciul centrsa da Tbiliss Soris - 207 km. klimati - mxare ori reliefur-klimaturi zonisagan Sedgeba: samcxisa - zomierad mSrali, subtropikuli mTianeTis klimatiT, mcire ...