Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qalaqi

baT um i baTumi

gogitiZis azriT, romaeli mwerlis cnobidan Cans: 1. qalaqi matiumi unda iyos sadRac afsarosidan (gonio) axlo manZilze. is yvelaze ukeT am SemTxvevaSi afsarosis midamoebs axasiaTebs.

seqtorSi

sfk-is kodi essk-is kodi (qalaqi, daba, Temi) *gTxovT xazi gausviT erT-erTs (sofeli) (quCa da sxva misamarTi) telefonis nomeri mobiluri telefonis nomeri

globaluri performansi

Tbilisis struqturul-arqiteqturuli kompozi-ciis Seqmna saukuneebis manZilze mimdina-reobda. qalaqi TviTmyofadi, ganumeore-beli saxiT, uzado dinamikiTa da masSta-burobiT Camoyalibda.

Capital Partners Of Georgia saqarTveloSi grandiozul gegmebs ...

... am samuSaoebSi da yvelafers meTvalureobas vuwevT. imedi gvaqvs, rom dedaqalaqis warsulis warmosaCenad am karg wamowyebSi, garkveul wvlils SevitanT da SevecdebiT Senobas Zveli ieri SevunarCunoT~ xelovnebaTmcodne gia WaniSvilis azriT, es aris Tbilisis guli, adgili, saidanac Tbilisi daiwyo rogorc qalaqi ...

municipaluri sistemebis mdgradi ganviTareba

7 Sesavali dRes qalaqi gaxda adamianTa ZiriTadi sacxov-rebeli adgili. qalaqi miekuTvneba rTul, sustad struqturul socialur-ekonomikur sistemas, erTgvari pirdapiri da ukukavSirebiT, romlebsac arawrfivi xasiaTi aqvT. aseTi sistemis qceva Znelad prog-nozirebadia da yovelTvis ar Seesabameba Cvens cxov-rebiseul ...

saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministros ...

qalaqi, raioni, sofeli an dasaxlebuli punqti: sabado an gamovlineba. licenziis: moqmedebis. vada: mosapovebeli wiaRiseulis. jamuri moculoba. auqcionis sawyisi fasi (lari) `be~

2010 wlis aRricxuli da identificirebuli atmosferuli haeris ...

Zveli senaki asf.-bet. warm. 529 Sps ,,qsilotransi" samtredias q. xe-tyis gadamuSaveba TviTmmarTveli qalaqi foTi 530 Sps "barviljorjia" tabiZis, 2 sakont. terminali 531 Sps "lojis-teqsi" lakias, 12 sakont. terminali 532 Sps "kavtreqsfoTi" lakias, 13 sakont. terminali 533 Sps "foTissazRvao navsadguri" ...

2011 wlis ragbis msoflio Tasi

# dro puli gundebi qalaqi Sab 24/09 24 10.00 b inglisi - rumineTi danidini 25 12.30 a zelandia - safrangeTi oqlendi kvi 25/09 26 06.30 d fiji - samoa oqlendi

mcxeTis municipalitetis ekonomikuri ganviTarebis gegma

mcxeTis municipalitetis ekonomikuri ganviTarebis gegma 9 2002-2006 wlebis biujetis funqcionaluri ganawilebis dinamika turizmi da dasveneba unda aRiniSnos, rom qalaqi mcxeTa iTvleba qalaq-muzeumad, sadac mravladaa istoriuli Zegli da adgili, romlebic mimzidvelia rogorc adgilobrivi, aseve ucxoeli ...

binaTmesakuTreTa amxanagobis

binaTmesakuTreTa amxanagobis s a e r T o k r e b i s o q m i # ____ qalaqi Tbilisi ___ _____ 2010 weli mravalbiniani saxlis misamarTi: q.