Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qalisvili

erTi qaliSvilis zRapari

erTi qaliSvilis zRapari erTi kaci yofila. kaci xelmwifesTan muSaobda da amitom Zalian gamdidrda (mdidari gaxda). am kacsac sami qaliSvili hyavda, sxva aravin. daaneba xelmwifesTan muSaobas da Tavis saxlSi dabrunda. magram xelmwifem SeuTvala: an Sen unda dabrunde CemTan, anda unda gamomigzavno ...

genderul JurnalistTa saerTaSoriso koalicia

SeiZleba, aTiode wlis Semdeg Slapac davixuro da qurqic Cavicva... kargia, rom gamaxseneT. zamTris palto unda viyido, male fasdakleba iqneba~. rita, 36 wlis rita, 36 wlis mTargmneli da literatori. gaTxovilia, hyavs qaliSvili. acvia Zvirfasi Salis Savi kaba, romelic xazs usvams mis moxdenil aRnagobas ...

genderul JurnalistTa saerTaSoriso koalicia

... roca sadilad xorci gaqvs Tundac erTi kilogrami mTeli kvira mTeli ojaxisaTvis gulnisom axalaxan qmari kvlav ruseTSi gaacila. igi ojaxis erTaderTi marCenalia, xolo deda-ruseTi _ fulis Sovnis erTaderTi imedi. ojaxSi 8 bavSvia, maT Soris 3 qaliSvili _ ukve gaTxov ili moxpora, SuaTana qaliSvili, 17 wlisa ...

f u s t e b i

XVI saukuneSi kaxeTsa da saSamxlos Soris arsebulma daZabulma viTarebam kaxeTis mefe levani aiZula dakavSireboda Samxalis mowinaaRmdege yabardos, anu CerqezeTs. urTierTobis gasamtkiceblad man colad moiyvana yabardos mTavris qaliSvili.

mSvidobiani mosaxleoba cecxlis xazze

Cven gvikvdeboda adamianebi, romlebic gansakuTrebiT mZimed iyvnen daSavebulebi, erTi maTgani gardaicvala muclis kedlis gaglejiT. me maxsovs qali, Tavis gardacvlil qaliSvilTan erTad, romelic TavSesafris ZebnaSi Wurvze afeTqda... qaliSvili am TveSi daojaxebas apirebda.

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo

klitemnestra - agamemnonis coli. agamemnonma troaze laSqrobisas Tavisi qaliSvili ifigenia motyuebiT Caiyvana TavisTan, TiTqos, aqilevsze daqorwinebis gamo uxmobda da igi, omSi gamarjve­ bis mizniT, msxverplad Seswira taZarSi qalRmerT artemides. mravali wlis Semdeg troas omidan dabrunebuli qmari ...

a still from the fi lm “Jako’s Lodgers” by Dato ...

da qaliSvili saberZneTSi midian samuSaod, qmari da 12 wlis vaJiSvili Sin rCebian. qaliSvili axerxebs da berZen biWs miyveba colad. male SviliSvilic Cndeba. qarTveli

McGraw-Hill Companies, Inc.

... Tavisufal dros uTmobs eleqtroenergetikuli kompaniebis warmomadgenelTa konsultirebas da xelmZRvanelobs sxvadasxva regionSi eleqtroenergetikuli kompaniebis ma-Rali donis xelmZRvanelebisTvis menejmentis kvalifikaciis amaRlebis prog-ramebs. doqtor tompsons da mis meuRles hyavT ori qaliSvili, ori ...

zoraniani, aslanishvili. nacilebi.. A4.ingl.

[´stept∫Ildrən, ´stepsΛn, ´stepd :tə] пасынок, падчерица geri qaliSvili Twins, twin-brother, twin-sister близнецы, близнец-брат, tyupebi, tyupi

genderi - socialuri da politikuri swavlebani

Tu kvlevis centrSi sqesia, rogorc procesi, marTebulia SevadaroT maTi socializacia, vinc dabadebidanve mdedrobiT sqess miekuTvneba, izrdeboda rogorc qaliSvili da mowifulobaSi qalis statusi aqvs, imaT, vinc mowiful asakSi kacis statusi miiRo, (magaliTad, imitom, rom mamakacis samuSao mieRo, an sqesis ...