Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qaraldi

faqsis qaRaldi, perforirebuli saweri / sabeWdi qaRaldi

kodi dasaxeleba Description qaRaldi A4, A3 PAPER A4, A3 1 ULTRA Copy A4x500, 80gr KOMBASSAN Turkey 2 STAR Copy A4x500, 80gr MOPAK Turkey

krebsiTi informacia vaWrobis ZiriTad maCveneblebTan ...

Microsoft Word - Krebsithi informacia-2008. danarTi 1 krebsiTi informacia vaWrobis ZiriTad maCveneblebTan dakavSirebiT emitentebis mixedviT-sul (31/12/2008) fasiani qaRaldi garigebis raodenoba moculoba (fasiani qaRaldi) Rirebuleba (lari) kodi dasaxeleba AEST Telasi 18 20,050 17,473 AKAT aqati ...

ekonomikuri glosariumi - saqarTvelos bankebis asociacia

qaRaldi, romelic warmoadgens mTavrobis mier Tamasuqis mflobelisagan sesxis aRebis damamtkicebel sabuTs. saxazino Tamasuqi erT-erTi instrumentia,

Sps "print-jorjia"-s fasebis furceli

* SesaZlebelia 12 sxvadasxva personis savizitos damzadeba erTdroulad trafaretuli beWdva: 300 gr qaRaldi an reliefuri qaRaldi: mxr rmxr calmxrivi ormxrivi raod 1 feri 2 feri 3 feri 1 feri 2 feri 3 feri 100c fasi $ 91 3 17 131 7 21 200c fasi $ 15 21 27 21 27 33 300c fasi $ 21 28 36 28 36 44 plastikati sxvadasxva feris: calmxrivi ormxrivi ...

How to make a boomerang:

1 gavityorcnoT bumerangi! profesori iutaka niSiama osakas universitetis ekonomikis fakulteti, iaponia nishiyama@osaka-ue.ac.jp rogor gavakeToT bumerangi 1. aiReT msxvili muyao (0.5-0.7 mm) 2. moaTavseT piris gadasaRebi qaRaldi muyaos zeda nawilze; Semdgom moaTavseT bumerangis modeli piris ...

proeqtis saTauri: “Pipeline Monitoring and Dialogue ...

... da xelmeored gamosayenebeli narCenebis gadacema droebiTi da centraluri koleqtoridan xdeba qvekontraqtorebze. am mizniT SPJV-s hyavs qvekontraqtorebi: 1. minis kompania "mina" - sofeli qsani, mcxeTis raioni (gaaqvs mina) Tbilisis qaRaldis qarxana - bogdan xmelnickis q. #44 (gaaqvs qaRaldi) 2. plastikis ...

genderul JurnalistTa saerTaSoriso koalicia

... romelic mkacrad gvafrTxilebda Tavisi mzady-ofnis Sesaxeb, kvlavac gaegrZelebina opoziciis dafinanseba. ramdenime analitikosi qali komen-tars ukeTebda mis gancxadebas da gamoTqvamdnen varaudebs, ra SeiZleboda mohyoloda amas. mesame da meoTxe gverdebze specsamsaxurebis reforma ixileboda: qaRaldi aqac ...

Sida qarTlis mxare

17 9 qaRaldi, muyaos da maTi nakeTobebis 4 28 223.2 1 26 662,3 5 54 885,5 10 sagamomcemlo da poligrafiuli 7 32 147,3 7 32 147,3 11 qimiuri mrewveloba 4 13 33,5 1 4,3 5 13 37,8 12 rezinisa da plastmasis warmoeba 1 4 50,7 1 4 50,7 13 danarCeni araliTonuri mineraluri nakeTobebis warmoeba 17 101 1823 1 44 00 5 1305 ...

sasaqonlo niSnebi

ganyofileba D _safeiqro nawarmi; qaRaldi ganyofileba E _mSenebloba; samTo saqme; stacionaruli nagebobebi ganyofileba F _meqanika; ganaTeba; gaTboba; iaraRi; asafeTqebeli

rogor gavyidoT aqcia

yovelkvartaluri biuleteni #7/marti-maisi 2005/gv.9-11 rogor gavyidoT aqcia? Tu kanons davesesxebiT, `aqcia aris fasiani qaRaldi, romelic adasturebs saaqcio sazogadoebis valdebulebebs aqcioneris mimarT da aqcioneris uflebebs saaqcio sazogadoebaSi."