Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qartlsi

Sida qarTlis mxare

Sida qarTlSi soflis meurneobis wamyvani dargia mexileoba. tradiciulad Sida qarTlSi, da gansakuTrebiT, goris raionSi yovelTvis iyo vaSlis, atmis, gargaris, msxlis, qliavis, tyemlisa da sxva xilis saukeTeso xarisxis mosavali. saqarTveloSi warmoebuli xilis 35% (29000t) Sida qarTlze modis. regionis baRebSi ...

daviT merkvilaZe _ CV

2009 wlis 30-31 oqtomberi, `tbelobisadmi~ miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferencia _ moxseneba: `daviT-garejis~ etimologia~. gamoqveynebuli Sromebi: 1. asureli mamebi, `artanuji~ #4, 1995. 2. asurel mamaTa qarTlSi mosvlis dro, T s u, 1996.

THE FUNDAMENTALS OF OUR SPIRITUALITY

Tumca unda aRiniSnos qarTlSi I-III ss. romis imperiis domimanti rolis Sesaxebac. romis imperiasTan qarTlis samefos mWidro urTier-Toba religiur aspeqtsac Seexo, rac iberiaSi axali mo-noTeisturi religiis gavrcelebaSi gamoixata. qristes moZRveba qarTlSi sakmaod swrafad gavrcelda da myarad moikida fexi ...

prezidentis rwmunebuli xalxis samsaxurSi

Sida qarTli instituciuri TvalsazrisiT, kanondarRvevebi fiqsirdeba Sida qarTlSi saqarTvelos prezidentis rwmunebulis saqmianobaSic. 2004 wlis 11 agvistomde, vidre miiReboda saqarTvelos prezidentis #318 brZanebuleba `saqarTvelos administraciul-teritoriul erTeulebSi saqarTvelos prezidentis saxelmwifo ...

biuletini 8 2008

S. q a r T l i s a m c x. j a v a x. s a m e g r e l o hidrofobia cofi grafiki 5. grafikidan Cans, rom cxovelebSi cofis SemTxvevebis maRali donis SenarCunebis miuxedavad, TbilisSi hidrofobiis erTi SemTxveva dafiqsirda, qvemo qarTlSi cxovelebSi cofis SemTxvevebis Semcirebis fonze (oTxi erTeuliT ...

cnobis furceli

... info@vep.org.ge USAID-is proeqtebi Zalebs aerTianeben saqarTvelos dasaqmebisa da infrastruqturis centris iniciativiT, organizacia CHF-Tan erTad momavali sami Tvis ganmavlobaSi Sida qarTlSi SekeTdeba ocdaoramde sajaro skola. "profesiuli ganaTlebis proeqtis" warmomadgenlebma CHF-is mier gamocxadebul ...

krebulSi "qarTveluri memkvidreoba"-V

... andria pirvelwodebuli baskeTsa da saqarTveloSi da zogi baskuri religiuri ritualis analizi Sesabamisi qarTveluri masalis gaTvaliswinebiT Greta Chantladze-Bakradze _ St.Andrew "The first called" in Busque and Georgia and the analysis of some busque religious rituals emzar WanturiZe _ wmida ninos qarTlSi ...

informacia - atmosferuli haeris damabinZurebeli stacionaruli ...

msxvili sawarmoebi, kerZod: qvemo qarTlSi – ss “Tbilsresi”, Sps “mtkvari-energetika”, ss ”enerjinvesti”, ss ”enerjinvesti” _ sawarmo

`mwignobroba

ukve am metad metyveli faqtidan SeiZleba garkveuli daskvnebis gamotana da im varaudis wamoyeneba, rom ZvelqarTuli `asomTavruli~ qristianuli xanis erovnuli damwerlobaa, Seqmnili qarTlSi qristianobis oficialur sarwmunoebad gamocxadebisTan erTad, iseve rogorc es moxda sxvadasxva dros saTanado qveynebSi ...

turizmi: ekonomika da biznesi

turizmis ganviTarebis perspeqtivebi Sida qarTlSi Sida qarTlis regions gaaCnia mdidari sakurorto, turizmis da gamajansaRebeli resursebi da maTi efqtianad gamoyenebis didi SesaZleblobebi.