Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qartvelologiuri

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti TBILISI IVANE JAVAKHISHVILI STATE UNIVERSITY humanitarul mecnierebaTa fakulteti qarTvelologiuri skolis centri

qarTuli enis saerTaSoriso centri International Center for ...

TiTze CamosaTvlelia dasavleTevropul enebze Sesrulebuli qarTvelologiuri gamokvlevebi. enobrivi barieris gamo qarTvel specialistTa umetesoba konkretuli istoriuli aRwerebisas ar (da ver) iTvaliswinebs Tanamedrove Teoriul literaturas da Tavadac kargavs dasavlel specialist mkiTxvels.

quTaisuri saubrebi - XI

... stambolis qarTuli savane" ganxorcieldeba 2007-2011 wlebSi; igi iTvaliswinebs: proeqtis wardgenas, konkretuli samecniero Temebis damuSavebas, samecniero konferenciebis Catarebas, "stambolis qarTuli savanis" bazaze qarTul-Turquli kulturuli urTierTobebis saerTaSoriso centrisa da mZlavri qarTvelologiuri keris ...

nino abakelia _ CV

zogi ram afxazur-qarTuli religiuri terminologiis Sesaxeb, qarTvelologiuri samecniero simpoziumis biuleteni, Tb., 1994 (qarTulad, inglisurad, rusulad).

ssip soxumis universiteti soxumis universitetis S r o m e b i

vis. _ II saerTaSoriso qarTvelologiuri simpoziumis masalebi. Tb., 1993, gv. 5. saerTo qarTveluri svanuri lazuri megruli qarTuli svanuri zanuri zanur-svanuri saerTo qarTveluri qarTuli

kavkasiologTa II saerTaSoriso kongresi

ma yabardoul-Cerqezuli enis dialeqtebsa da TqmebSi. 10:00 _ 10:30 e. qavTaraZe (Tbilisi), mari broses qarTvelologiuri moRvaweobidan. 10:30 _ 11:00 i. kapanaZe (Tbilisi), sulierisa da usulos cneba rusulsa da iberiul-kavkasiur enebSi. 11:00 _ 11:30 s. patievi (magasi), hipotaqsis sakiTxi inguSur enaSi.

zurab sarjvelaZe

a. oniani, svanuri ena, Tbilisi, 1998. a. focxiSvili, qarTuli ena, Tbilisi, 2000. T. gamyreliZe, rCeuli qarTvelologiuri Sromebi, Tbilisi, 2000.

erovnuli cnobierebis mxatvruli interpretacia konstantine ...

VI, Tb,. 2005 w.; `XX saukunis qarTuli mwerloba", quT., 2002 w. `qarTvelologiuri etiudebi" I, 2010 w.); mkvlevari sainteresod ganixilavs erovnuli cnobierebis sakiTxebs k. gamsaxurdias SemoqmedebaSi.

Suqia afridoniZe 25 aprili, 1940

... системы и истори иберийско-кавказских языков (Майкоп). ike-s XIII region. samecn. sesia (maikopi) 1990 _ XVII Conference of ICOS (Helsinki). onomastikur mecnierebaTa sae-rTaSoriso konferencia (helsinki) 1994 _ III saerTaSoriso qarTvelologiuri ...

nikoloz javaxiSvli CV - 3.

tis qarTvelologiuri skolis centris mier organizebuli V saerTaSo riso qarTvelologiuri simpoziumisa, romelic gaimarTa 2006 wlis 22-26 maiss, imave universitetSi, Tb., 2006, gv. 49-50, qarTul da inglisur eneb