Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qeveris

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO ...

republika e kosovËs/republika kosova/ republic of kosovo qeveria e kosovËs / vlada kosova /government of kosova ministria e tregtisË dhe industrisË ministarstvo trgovine i industrije ministry of trade and industry kabineti i ministrit kabinet ministra the cabinet of minister ...

KOSOVAKOSOVO

Albanian-Serb Information Exchange Forum Forumi Shqiptaro-Serb për Këmbimin e Informatave Albansko-srpski forum za razmenu mišljenja KOSOVAKOSOVO.COM

TRANSPARENCA E BOTIMEVE ZYRTARE

6 LISTA E SHKURTIMEVE ANFL - Akt Normativ me Fuqinë e Ligjit AP - Avokati i Popullit FZ - Fletore Zyrtare GJEDNJ - Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut GJK - Gjykata Kushtetuese GJL - Gjykata e Lartë KiE - Këshilli i Europës KM - Këshilli i Ministrave MASH - Ministria e Arsimit dhe ...

OF SELF-GOVERNMENT ME TE VETËQEVERISJES - INSTITUCIONET E ...

unmik 1 institucionet e pËrkohsh provisional institutionsprivremene institucije samoupravljanja of self-government me te vetËqeverisjes

UDHËZUES QYTETARËT

Botues: Fondacioni Instituti shoqëria e hapur - Maqedoni Për botuesin: Vlladimir Millçin Redaktor: Nevenka Rosomanova Përkthimi: ABAKUS, Shkup Disajni dhe përgatitja Koma Lab, Shkup Shtyp: Vinsent Grafika Tirazhi: 450 ekzemplarë CIP - Каталогизација во ...

QËNDRUESHMËRIA EKONOMIKE E KOSOVËS (SFIDAT, POLITIKAT DHE ...

*QËNDRUESHMËRIA EKONOMIKE E KOSOVËS (SFIDAT, POLITIKAT DHE MUNDËSITË) Prishtinë 5 dhjetor 2005 Ky raport është përgatitur për të shërbyer si bazë për tryezën e diskutimit.

RREGULLORE E PUNËS SË KUVENDIT TË KOSOVËS

2 Kuvendi i Kosovës, Në pajtim me kreun 9.1.26, f) të Kornizës Kushtetuese dhe të Rregullës 4.4 të Rregullores së punës të Kuvendit. Me qëllim të përcaktimit të rregullave të organizimit dhe të funksionimit të Kuvendit, duke përfshirë këtu: Kryesinë, komisionet, grupet ...

Doracak - etika dhe transparenca në administratën publike

2 Autor Habit Hajredini dhe Trëndelinë Dreshaj Ky doracak është kontribut i z. Habit Hajredini - Drejtor i Zyrës për Qeverisje të Mirë/ Zyrës së Kryeministrit dhe Koordinator për të Drejtat e Njeriut i Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe stafit të Zyrës për Qeverisje të ...