Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qeverisje

Nevoja për miratimin e Ligjit për Qeverinë

Qershor 2011 Nevoja për miratimin e Ligjit për Qeverinë I. P ËRMBLEDHJE E KZEKUTIVE Kosova ka sistem parlamentar të qeverisjes. Anëtarët e Kuvendit zgjidhen drejtpërdrejt nga populli, kurse Qeveria zgjidhet nga Kuvendi dhe i nënshtrohet kontrollit parlamentar.

WOMEN IN POLITICS MEAN TANGIBLE GAINS FOR DEMOCRACY

For more information, please contact Besa Rizvanolli in: 044 219 871 or brizvanolli@ndikv.org NDI punon në Kosovë që nga viti 1999 drejt ndërtimit të institucioneve dhe qeverisje demokratike dhe transparente.

A HEAVY WEIGHT TO BE CARRIED OUT

DECENTRALIZATION A HEAVY WEIGHT TO BE CARRIED OUT Struggling to Move from Consolidation of Local Democracy to Better Service Delivery Kosovo Local Government Institute Kosovo Local Government Institute Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale Kosovski Institut za Lokalnu Samoupravu The case of ...

Libri Udhëzues mbi Decentralizimin në - Kosovë

Nëse mund të përmbushet qëllimi i parë, atëherë mund të përmbushet edhe qëllimi i dytë: përmirësimi i perceptimit dhe besimit në qeverisje – si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal.

Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp) në ...

Shqipëri, Plan Vjetor i Punës i dldp-së2010/11 3 Tëdhënat e Projektit Emri i programit Programi për Zhvillim dhe Decentralizim Lokal (dldp) nërajonet e Shkodrës dhe Lezhës Agjencia donatore Agjencia Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim (SDC) Divizioni i Ballkanit Perëndimor ...

KOMUNIKATË PËR SHTYP

KOMUNIKATË PËR SHTYP Kontakti: Habit Hajredini 1 Tetor 2007 Telefoni: 038-20017070 Prishtinë, Kosovë Email: habit.hajredini@ks.-gov.net Zyra e Kryeministrit fillon muajin e vetëdisimit rreth trafikimit me qenie njerëzore Zyra e Kryeministrit nëpërmjet Zyrë Këshilluese për Qeverisje ...

The Republic of Kosovo Action Plan on the Implementation of ...

... of Kosovo Action Plan on the Implementation of the Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities, 2009-2015 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria -Vlada-Government Zyra e Kryeministrit-Ured Premijera-Office of the Prime Minister Zyra për Qeverisje të ...

DECENTRALIZIMI FISKAL DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL

Shkruan: Prof. Dr. Abdulmenaf Bexheti DECENTRALIZIMI FISKAL DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 1. Hyrje Numri më i madhë i analistëve politik janë dakord se para dhe gjat luftës së vitit 2001 egzistonte shkallë e lart e konsensusit për nevojën gjithaqë të madhe të decentralizimit ...