Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qeverisjes

Title: UN-HABITAT Municipal Spatial Planning Support ...

Gjatë Programit të Planifikimit dhe Menaxhimit (UPMP, 2001-2003), Programit të Qeverisjes dhe Planifikimit Zhvillimor (GDPP, 2003-2006), ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË . KUVENDI . L I G J . Nr.8652, datë 31.7.2000 . PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE . Në mbështetje të neneve 13, 81, 83 pika 1 dhe 108-115 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

Strategjia e Zhvillimit Rural

... te cilat percaktojne qarte pergjegjesite e niveleve te ndryshme te qeverisjes, kompetencat e tyre vendim-marrese dhe transferimin e fondeve; ...

PËR HUAMARRJEN E QEV ERISJES VENDORE

LIGJ Nr.9869, datë 4.2.2008 PËR HUAMARRJEN E QEVERISJES VENDORE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i ligjit Objekt i ...

STRATEGJIA E QEVERISJES ELEKTRONIKE 2009-2015

4 1. HYRJE Qeverisja elektronike është ofrimi i shërbimeve të institucioneve qeveritare përmes teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (si WAN, Internetit, rrjetit mobil) ndaj qytetarëve, bizneseve dhe kategorive të tjera.

FORCIMI I QEVERISJES NË SHQIPËRI

mbËshtetje pËr marrËveshjen prag tË llogarisË sË sfidËs sË mijËvjeÇarit pËr shqipËrinË: raporti pËrfundimtar

minibook ifc front

Dallimi i Qeverisjes së Korporatave Qeverisja e Korporatave Aktivitetet e Krahasuara të Qeverisjes dhe Menaxhimit Menaxhimi Strategjik Menaxhimi i Korporatës Përgjegjshmëria dhe mbikqyrja Menaxherët Ekzekutiv Vendimi dhe Kontrolli Menaxhimi Operacional Burimi: ...

Drejt Menaxhimit të Bazuar në Rezultate në Njësitë e ...

2 Ky botim u përgatit nga stafi i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN). Punoi: Enea Hoti Ndihmuan në punim: Sotiraq Hroni, Erisa Çela, Gjergji Vurmo Redaktimi: Egest Gjokutaj Ky Manual është produkt i Departamentit të Qeverisjes Vendore dhe Zhvillimit të Integruar në IDN ...

Shërbimet e Qeverisjes Vendore, Përgjegjshmëria dhe ...

3 Sondazhi i Bashkive 2008, Raport Përmbledhës Hyrja Projekti i LGPA/ USAID-it Programi i USAID-it për Qeverisjen Vendore në Shqipëri (LGPA) punon me dhjetë bashki në të gjithë Shqipërinë me qëllim nxitjen e zhvillimit ekonomik vendor, përmirësimin e qeverisjes vendore dhe forcimin ...

ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2006-2007

Zgjedhjet vendore në Republikën e Shqipërisë Faqe: 3 Raporti i Misionit të Vlerësimit të Nevojave të OSBE/ODIHR-it, 6-8 nëntor 2006 REPUBLIKA E SHQIPËRIS Ë ZGJEDHJET VENDORE 2006-2007 Raporti i Misionit të Vlerësimit të Nevojave të OSBE/ODIHR-it 6 - 8 nëntor 2006 I. HYRJE Zyra ...