Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qimiuri

2009 atm haeris dabinZurebis stacionaruli obieqtebi

stacionaruli obieqtebis CamonaTvali q. rusTavi 1 ss”qarTuli foladi” gagarinis 12 milebis damzadeba - + 2 ss”enerji investi” mSvidobis 26 qimiuri produqciis warm . + - 3 Sps”rusTavcementi” mSenebelTa 70 cementis warmoeba 4 ss”yazbegi” mSvidobis 16 ludisa da ualkoholo

qimiisa da qimiuri teqnologiis ganyofileba

qimiisa da qimiuri teqnologiis ganyofileba qimiisa da qimiuri teqnologiis ganyofilebaSi 2007 wlis 1 ianvrisaTvis gaerTianebuli iyo 11 wev-ri, maT Soris 8 akademikosi da 3 wevr-korespon-denti. 2007 wels ganyofilebis wevrebma gamoaqveynes 2 monografia, 43 samecniero statia, maT Soris 13 ...

saqarTvelos ekologiuri usafrTxoebis koncefciis SemmuSavebeli ...

akademikosi, qimiisa da qimiuri teqnologiis : ganyofilebis akademikos-mdivani; 38-45-55; 8-99-11-01-05 . 84. vladimer ciciSvili petre meliqiSvili fizikuri da organuli qimiis institutis

ra aris aiv?

... mZime dazianeba. aiv-i advilad inaqtivirdeba garemoSi. mSral pirobebSi virusi ram-denime saaTSi iRupeba, Tumca SesaZloa 1-3 dRe gaZlos. qsovilovan kulturaSi virusi oTaxis temperaturaze 15 dRe Zlebs, xolo 37° C-ze - 11 dRe. 56-60° C-ze virusi 30 wT-Si iRupeba. aiv-i advilad eqvemdebareba qimiuri ...

garemoze zemoqmedebis Sefaseba - saqarTvelo - AA

romelic mcired mineralizebulia da Tavisi qimiuri SemadgenlobiT araagresiulia betonis mimarT. md. baxviswyali ar aRmoCnda aseve baqteriologiurad dabinZurebuli.

miwis resursebi

... aseve geografiuli areali iyo SemosazRvruli, rac Sesabamisad aisaxa maT Sedegebze. niadagis dacvisa da nayofierebis gaumjobesebis mizniT Semdegi RonisZiebebi ganaxorciela soflis meurneobis saministrom: 1. 19 raionSi sasoflo*sameurneo miwis farTobebze ganxorcielda SerCeviTi niadagis agro*qimiuri Seswavla ...

yvelaferi iciT aiv-infeqcia/Sidsi-s Sesaxeb?

... 41-is molekulebia. aiv-i advilad inaqtivirdeba garemoSi. mSral pirobebSi virusi ram-denime saaTSi iRupeba, Tumca SesaZloa 1-3 dRe gaZlos. qsovilovan kul-turaSi virusi oTaxis temperaturaze 15 dRe Zlebs, xolo 37° C-ze - 11 dRe. 56-60° C-ze virusi 30 wT-Si iRupeba. aiv-i advilad eqvemdebareba qimiuri ...

saqarTvelos filosofiur mecnierebaTa akademia

... sagnebi, xdomilobani da procesebi bunebaSi erTmaneTzea damokidebu-li; maT arseboba SeuZliaT mxolod urTier-TkavSirSi da ara gancalkevebiT. siTbos, sinaT-lisa da tenianobis gareSe ar iarsebebs mcena-reTa samyaro. eleqtromagnituri urTierTqmede-bis gareSe ar iarsebebs atomebi, qimiuri ele-mentebi, ar ...

qimiuri dezinfeqtantebi

1 qimiuri dezinfeqtantebi qimiuri dezinfeqtantebi qimiuri dezinfeqtantebi qimiuri dezinfeqtantebi dezinfeqtantebad da antiseptikur saSualebebad SesaZlebelia mravali sxvadasxva qimiuri naerTis gamoyeneba. maTi ricxvi da komerciuli saSualebebis nairgvaroba yoveldRiurad matulobs. maTi SerCeva ...

mwvave leikemiebi bavSvTa asakSi - klinikuri marTvis ...

qimiuri preparatebis toqsiuri zemoqmedebiT ganviTarebuli garTulebebi: (toqsiuri hepatiti, neirotoqsikozi, kardiomiopaTia da a.S); • mielosupresia, pancitopenia (anemia, leikopenia, Trombopenia);