Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qobuleti

aWara

 “aWi hesi”- qobuleTi;  “kinkiSa hesi”- qobuleTi. regionis teritoriaze funqcionirebs eleqtrosistemis balansze ricxuli 220 kv. Zabvis eleqtro gadamcemi xazebi

saqarTvelos qalaqebisa da raionuli

49 qobuleTi 426 50 xelvaCauri 427 51 quTaisi 431 52 vani 432 53 xaragauli 433 54 baRdaTi 434 55 saCxere 435 56 wyaltubo 436 57 lentexi 437 58 ambrolauri 439

Annex 1-Landfill Site selection-Geo

baTumi 136,9 123,6 121,1 2,5 90,3 17 7271 qobuleTi 20,6 18,8 18,3 0,6 91,3 11 1709 raionebi 234,9 239,4 27,1 212,3 101,9 2872 83

REPORT ON MONITORING Sualeduri saparlamento arCevnebis ...

#81 qobuleTi–koba xabazi (erTiani nacionaluri moZraoba); #82 Suaxevi–elguja makaraZe (erTiani nacionaluri moZraoba); #57 tyibuli–pavle kublaSvili (erTiani ...

1.06.2005 (IDCDP) aciisa da drenaJis momxmarebelTa organizaciebis ...

qobuleTi alabmari, xala, muxaestate, kvirike, wyavroka, gvara 336.0 98 1028.0 97 26.04.2005 2-148 qobuleTis r-ni, sof. alambari nodar SamilaZe 105 2/3-266 imedi 2007 reabilitacia

saganmanaTleblo centris macne saqarTvelos erovnuli

qobuleTi qeda Caqvi xelvaCauri baTumi sarfi qvabl ian Ra l i Z g a a l g e T i m a S a v e r a c x e n i s w y al i r ion a a z a n i e ng u r i mtk v a r i Ter g k o d o ri C o q i Tb

Semosavlebis samsaxuris ekonomikuri sazRvris dacvis departamentSi ...

gelodi dadiani 1982 qobuleTi miranda gogolaZe 1985 Tbilisi auditoria 107 14/02/2011 14:15 (portali) auditoria 107 14/02/2011 16:30 (portali)

`100 sasoflo-sameurneo sawarmo~ programis farglebSi SeTavazebuli ...

sof. qobuleTi, gvara, almaari, muxaestate, xucubani 20-034 1010 sof. WaxaTi, aWyvisTavi 20-032 288 sof. zeniTi, alambari, qobuleTi 20-023 272 sof. qobuleTi – fiWvnari 20 ...

2010 wlis aRricxuli da identificirebuli atmosferuli haeris ...

136 i.m. giorgi kaminovi qobuleTi,s q. #13 qvis damuSaveba - + 137 i.m. valeri gogiani s. kizilajlo qvis damuSaveba - + 138 i.m. binad badalovi s. kizilajlo ...

saqarTvelos administraciul-teritoriuli mowyobis da xelisuflebis ...

101baTumi q. baTumi 121806 1baTumi baTumi 121806 102alambari alambari 6239 13alambari qobuleTi 2762 aWyvisTavi qobuleTi 1419 WaxaTi qobuleTi 1078