Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qobuleti

D.PLAN & WORKS Schedule-03-06-Corrected

qobuleTi "tyiri" reabilitaciis ganviTarebisGgegmebis momzadeba (nacionaluri programa)programa erovnuli programa giorgiwminda ha (gvimbalauri, lanCxuTi)

sportul RonisZiebaTa kalendaluri gegma

4 aWaris Ria pirveloba - sagzatkecilo debulebiT qobuleTi saqarTvelos regionebi 5 saqarTvelos Cempionati (pirveloba) - velotreki ivnisi, ivlisi Tbilisi aWaris nakrebi

ISFED Statement 3 - Geo

Ø #81 qobuleTi, 7 ubnis monacemiT - koba xabazi (”erTiani nacionaluri moZraoba”); Ø #82 Suaxevi, 42 ubnis monacemebiT - elguja makariZe (”erTiani

saqarTvelo

TxiliaSvilis gancxadebiT, SavaZis gvami ipoves qobuleTi-kakuTis gzatkecilze. aWaris prokurorma, vasil roiniSvilma SavaZis qvrivs acnoba, rom misi meuRle gardaicvala ...

a n g a r i S i

qobuleTi 1. sasoflo sameurneo produqciis realizacia 10 2. turizmis ganviTareba 8 3. kreditebis xelmisawvdomoba 4 4. sanapiro zolis gamagreba (natanis Sevseba) 4

aWaris avtonomiuri respublika

warmodgenilia: 6 kurortiT (qobuleTi, cixisZiri, mwvane koncxi, maxinjauri, baTumi, beSumi) da 19 sakurorto adgiliT, 56 istoriuli ZegliT, 6 sanaxaobiTi dawesebulebiT, 7 ...

Sromis bazris regionuli kvleva aWaraSi

erTad aWaris ar-Si Sedis xuTi raioni: qobuleTi, xelvaCauri, qeda, Suaxevi, xulo. aWaris mosaxleoba Seadgens 380,2 aTas kacs, romelTagan 83% erovnebiT

Anexx 3-Public Consultation-Geo

2005 wels aWara, umetesad baTumi da qobuleTi, 100 000-ze met turists maspinZlobda. baTumisa da qobuleTis adgilobrivi uwyebebi miiCneven, rom baTumis da qobuleTis

mzis sxivi musikaSi

mazesi kuTxe. baTumi, qobuleTi, qedi, Suaxevi, xulo misi mTavari administraciuli cen-trebia. 250-wlianma Turqulma batonobam, ra Tqma unda, gavlena iqonia aWarelTa

saqarTvelo da regionaluri an umciresobaTa enebis evropuli qartia

quTaisi, qobuleTi urum Turquli Turquli berZnebi daax. 1500 walkis, TeTriwyaros raionebi pontiuri berZnuli indo-evropuli berZnebi daax. 1000 izolirebuli Temebi