Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qobuleti

qonebis gadasaxadi 2004 wlis 22 dekembris sagadasaxado kodeqsis ...

siRnaRi, soxumi, quTaisi, qobuleTi, yvareli, walka, wyaltubo, xelvaCauri, xobi, foTi 6 3 8 4 2. adigeni, aspinZa, axalgori, baRdaTi, borjomi, vani, zestafoni, Terjola ...

CV - Irine Bokhashvili

Catarebis adgili – qobuleTi, monawile TariRi: 2009 wlis seqtemberi dasaxeleba: seminari Temaze: “axali sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi”. organizatori ...

IIII IIII - Этнологическиепроблемы

losis~ cnobiT, 1879 wels yvelaze meti xalxi qobuleTi dan gasaxlebula (1500 mcxovrebi 2000 kacidan), romelic sxva kuTxeebTan SedarebiT Zlier dazaralda omis Sede

saqarTvelos energetikisa da wyalmomaragebis maregulirebeli ...

• quTaisi –20,499 mln. aSS. dol • qobuleTi –22,180 mln. aSS. dol • borjomi –26,980 mln. aSS. dol • bakuriani –9,860 mln. aSS. dol

Tavi VII ucxoeTidan miRebuli grantebi, nebayoflobiTi transferebi ...

reabilitacia (quTaisi, baTumi, qobuleTi). soflis eqimis kerZo praqtikis ganviTarebis xelSewyobis miznobrivi saxelmwifo programis farglebSi, saqarTvelos mTavrobis 50 ...

saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia

gldani, mcxeTa, quTaisi, zestafoni, samtredia, wyaltubo, baRdaTi, baTumi, xelvaCauri, qobuleTi, xulo, qeda, foTi, ozurgeTi, lanCxuTi, Coxatauri, gori, xaSuri ...

misamarTi sabWos Tavmjdomare

6200, qobuleTi, Tavisuflebis, 90 zoia sixaruliZe zoia_sikharulidze@ yahoo.com guram memarne t. 67413; 899 286018 gipiki@posta.ge 52 soflis meurneobis

saqarTveloSi samuSao Zalaze amsameeTa moTona

foTi, baTumi, qobuleTi, axalcixe, axalqalaqi. kvlevis miznebis gaTvaliswinebiT, gamokiTxva Catarda saSualo da msxvili sididis sawarmoebsa da

Sinaarsi

SemTxvevaSi SeiZleba gamovarCioT qobuleTi, sadac aseT mcire teritoriaze 10 Zegli da 2 kurortia ganlagebuli. zRvispira kurotebidan Tavisi mniSvnelobiT, magnituri ...

# skola koncefciis saxelwodeba

qobuleTi, sof. Caqvis #1 sajaro skola avaRorZinoT bavSvTa turizmi CaqvSi 2 qobuleTis r-nis daba Caqvis #1 sajaro skola Caqviswylis xeoba 3 qobuleTis r-nis daba Caqvis #1