Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qorwili

sarCevi

... qaqa, qeqe, qiqi, qoqo, ququ _____ qali, qalaqi, qari, qaTami, qaRaldi, qira, qveviT, qmari, qori, qorwili, qudi, quCa _____ _____ savarjiSo 7. daakvirdiT, warmoTqviT da dawereT ( ...

ჰიმნი „თავისუფლება

46. andria balanCivaZe III safortepiano koncerti II nawili 47. meri daviTaSvili fragmentebi multfilmebidan `wuna da wruwuna~ da `CxikvTa qorwili~

jeostari 2010 iwyeba

samefo qorwili „Telia soneras~ daxmarebiT pirdapir eTerSi mTelma msofliom ixi la. meoTxe Taobis qselis dax marebiT, daaxloebiT 3 000 Ju

erTi qaliSvilis zRapari

- aq cxovrobs erTi mdidari vaWari, axla imas biWis qorwili aqvs, qorwilSi marto mefeebs patiJebs dRes yvelas ambavi misca meorejer, winaT qorwili ar Catarda. qali dedabris saxlidan gamovida da wavida mwyemsebTan. mwyemsebs kiTxa: „visia es amdeni cxvario imaTma uTxres: amada am vaWris vcxvariao. - ar ...

xelovneba IV - maswavleblis wigni - nana kunWulia maia ...

mixedviT moifiqron saTaurebi TavianTi naxatebisaTvis. pirveli teqstis saTauri Tqven ukarnaxeT. mag., „qeTevanisa da zaqarias qorwili“.

genderul JurnalistTa saerTaSoriso koalicia

Tumca, mainc naTlad vxe-davdi sevdas mis TvalebSi. qorwilis Semdegnaxevari weli gavida, magram mSoblebma erTxelac ar daurekes. me, swored me videqi maT Soris! misi Zma daniSnuli iyo, qorwili unda gadaexadaT. rasakvirvelia, Cemi qmari miiwvies _ magram uCemod. gavige, rom momavali rZali hijabs atarebda ...

me-5

73. qorwili saqarTveloSi 204 74. Soba-axalweliwadi saqarTveloSi 207 75. qarTuli xalxuri musika da cekva 210 76. berikaoba-yeenoba TbilisSi 214

zurab kiknaZe

Txroba iwyeba koronaciiT _ moxuci mefe taxtsa da gvirgvins gadascems Tavis asuls, qalwul TinaTins; TinaTinis koronacias, mkiTxvelis winaTgrZnobiT, unda moyves qorwili _ misi da misi satrfos, avTandilis SeuRleba, rac rogorc poemis, ise istoriis dasasrulis niSani iqneba. ma gram poem is eqspoziciaSi ...

zoraniani, aslanishvili. nacilebi.. A4.ingl.

Wedding [´wedIŋ] свадьба,бракосочетание, qorwili венчание To be engaged [In´i Idʒd] быть помолвленным iyo daniSnuli

fasebis furceli

... boris pasternaki eqimi Jivago 2007 10 22 kamilo xose sela paskuale duartes ojaxi 2007 6 23 Tomas mani avantiurist feliqs krulis aRsareba 2008 6 24 luiji pirandelo gansvenebuli matia paskali 2008 7 25 andre Jidi yalbi fulis mWrelebi 2008 7 26 orhan famuqi TeTri cixesimagre 2008 6 27 per lagerkvisti qorwili 2008 6 28 gabriel garsia ...