Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qotansi

safirmo comeuli Info-Tbilisi

lobio qoTanSi, SaSxi, yveli, mJavis asorti, mwvanili, mWadiani an mWadi 20,00 4 personaze Roris kanWi Semwvari Roris kanWi, sardeli,

Info-Tbilisi

\Potatoe Free lobio qoTanSi 3.50 LOBIO - Stewed red beans with georgian spices in clay dish lobio qoTanSi loriT 4.00 LOBIO ...

CaRlaris saganmanaTleblo dawesebulebebi

yvela mcenarem gaixara. ra aRmocenda qoTanSi,warweriT _ `vardi~? a) limoni b) tita g) vardi d) monacemebi sakmarisi ar aris kiTxvaze pasuxis gasacemad.

vk zia

mokled da cxadad:-)) demokratia igivea, rac limoni qoTanSi. zrdi,rwyav,Tavs evlebi, nayofi ki mainc _ patara da mwarea. svetlana kursi, belorusia

meniu kerdzebis 1 - : > ? 8 O

lobio qoTanSi 4,90 sokos Caqafuli 7,90 soko lavaSSi 9,90 steiki cxare sousiT 26,50 bifSteqsi sokoTi 24,50 CalaRaji 16,90 kareika 17,90 xbos xorci sokoTi 16,50

qalebi da mamakacebi samsaxurSi

erT-erTma soflelma xaxvi moitana da qoTanSi wvnians daumata. meore soflelma stafilo moitana mas Semdeg, rac ucnobma ganacxada, rom stafiloTi wvniani gaci-

restorani "alaverdi"

lobio qoTanSi ----- 400 gr 3,50 26. kartofili "fri" ----- 300 gr 3,50 27. kartofili Semwvari -----