Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qselebi

mewarmeobis Teoriuli safuZvlebi

Sesavali samewarmeo procesebSi 2.1. samewarmeo saqmianobis Sedegad miRebuli cvlilebebisaTvis saWiro Zalisxmeva 2.2. samewarmeo procesebi 2.3. samewarmeo azrovneba 3. mewarmeobis `aucilebloba~ mewarmeobis `SesaZleblobis~ sapirispirod 4. seriuli mewarmeoba 5. samewarmeo qselebi 6.

saqarTvelos energetikisa da wyalmomaragebis maregulirebel ...

materialuri faseulobani, maT Soris qselebi 298575laris, manqana_danadgarebi 89844laris da sxva. 2009 wels ki 1285623 laris odenobis. d` ufy[jhwbtkt,ekb cfmvbfyj,f&

mebaRe-dekoratori ssip Tbilisis profesiuli swavlebis centri ...

kompiuteruli qselebi 4 Tv. ... mebaRe-dekoratori ssip Tbilisis profesiuli swavlebis centri acxadebs studentTa miRebas Semdeg specialobebze:

sivrciTi dagegmarebisa da samSeneblo saqmianobis kodeqsi

13. landSafturi mSenebloba - landSafturi mSenebloba aris Ria sivrceebSi (mag.: gzebze, quCebze, sanapiroebze, parkebSi, baRebSi, bulvarebSi, skverebSi, ezoebSi da sxva) mSenebloba/montaJi, keTilmowyoba da gamwvaneba, maT Soris mcire arqiteqturuli formebis mSenebloba/montaJi; 14. lokaluri qselebi ...

ganacxadi # 10-001 sagranto konkursi moqalaqeTa advokatirebis ...

CAG urCevs dainteresebul organizaciebs, gansakuTrebiT mcire zomisas, Seqmnan koaliciebi da qselebi, rac maT erTobliv sakonkurso ganacxads ufro gaaZlierebs.

Sps “ global eleqtroniqsi ” .saqarTvelo “ GLOBAL ...

* m aR ali, saSualo da dabali Zabvis el.qselebi da mowyobilobebi. * eleqtro gadamcemi xazebi da qvesadgurebi. * sasurveli simZlavris e rTfaza da samfaza eleqtronuli reversuli sistema asimetriisgan daculi, erT faza da samfaza asimetriuli Zabvis eleqtr onuli proteqtorebi.

iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

pirvel TavSi ganixileba neirobiologiis sakiTxebi, kerZod mocemulia tvinis agebulobis da struqturis zogadi cneba, biologiuri neironis, misi Semadgeneli elementebis (aqsonebi, sinapsebi, dendritebi), misi ujredebis tipebi, sinapturi simZlavre, neironuli qselebi da maTi muSaobis principebi, gatarebulia ...

samoqmedo saxelmZRvanelo

ekonomikuri infrastruqtura: a. sasmeli wylis sistemebis reabilitacia da aSeneba: magistralebi, gamanawilebeli qselebi, saTave nagebobebis ganviTareba da satumbo sadgurebi;

saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministro

1 danarTi samSeneblo normebi da wesebi _ ,, wyalmomaragebis da kanalizaciis gare qselebi da nagebobebi" (mw 07.01_09) muxli 1. gamoyenebis sfero samSeneblo normebi da wesebi _ ,,wyalmomaragebisa da kanalizaciis gare qselebi da ...

sainovacio procesebi energousafrTxoebasa da garemos marTvaSi ...

Sida energetikuli bazari 10 evrokavSiris Sida energetikuli bazari uzrunvelyofs evrokavSiris mosaxleobis uflebas, konkurenciis safuZvelze, sabazro fasebSi miiRos energia. amas ukavSirdeba Semdegi sakiTxebi: - gazisa 11 da eleqtroenergiis 12 bazari, - trans-evropuli energetikuli qselebi 13, - infrastruqtura 14, ...