Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qveyanasa

qristianoba da ekonomika

... zrunva, aseve, RvTis moSiSebiT da keTilmsaxurebiT cxovreba. madlismieri qmedebebi: qvelmoqmedeba, mowyalebis gaReba, meaTedis Sewirva, qvri-obolTa mokiTxva da sxva, es igivea, rac talantis, anu niWis gamravleba sargebliT. saxrebaSi naxsenebma monam, romelic `warvida da moTxara da dahfla qveyanasa ...