Sputtr.com | Alternative Search Engine

Radnim

ZAKON

Na zaposlene u dr avnim organima i izabrana odnosno postavljena lica primenjuju se propisi o radnim odnosima u pogledu onih prava, obaveza i odgovornosti koja zakonom nisu posebno ure%ena. *lan 2 Opravima, obavezama i odgovornostima utvr%enim ovim zakonom zaposlenih i postavljenih odnosno izabranih lica ...

American Embassy, Belgrade

Međunarodna organizacija za migraciju Drţićeva 11, Beograd Pregledi se zakazuju na telefon 2424-918, 2404-228, 382-1703, 382-1704 ili 063 214-253, radnim danom od 9 do 16 časova.

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ...

Otkup deviza od klijenata se vrši radnim danima do 12:00h. COT for buying FCY from the clients is 12:00 5. Nalozi za pla ćanje se dostavljaju banci do 12 časova ukoliko se želi realizacija istog dana.

IN ENJERING BEZBEDNOSTI I UPRAVLJANJE RIZIKOM* SAFETY ...

Osnovni cilj svih faktora sistema bezbednosti i zdravlja na radu predstavlja smanjenje rizika na radnim mestima. Ovo se posti e primenom preventivnih mera i mera zaštite koje predstavljaju skup razli˛itih aktivnosti koje se preduzimaju radi spre˛avanja povreˇivanja ili ošte¸enja zdravlja zaposlenih.

ISPARAVANJE RADNE TVARI U KOLEKTORU SOLARNE DIZALICE TOPLINE

Međutim, postavlja se pitanje kako prilagoditi konstrukciju kompresora i aparata novim radnim tvarima, kako postupiti s postojećim uređajima, te je li moguća zamjena radnih tvari u postojećim sustavima.

JEDNOSTRUJNE, DVOSTRUJNE (SA DVA ODVOJENA PROTOKA) I ...

... with outher gearing standard and special purpose high hydraulic power special supporting gear bearings high volumetric and mechanical efficiency serial and individual production with accurate control of quality satisfactory performance under the heaviest duties long life dobar u»inak i u najteéim radnim ...

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DR AVNIM ...

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DR AVNIM ORGANIMA Član 1. U Zakonu o radnim odnosima u dr avnim organima ("Slu beni glasnik Republike Srbije", br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99 i 34/2001), posle člana 10. dodaje se član 10a koji glasi: "Član 10a Za prijem u radni ...

PROBLEM NEZAPOSLENOSTI KAO POSLEDICA DRUäTVENOEKONOMSKIH ...

Za naöu aktuelnu ekonomsku situaciju karakteristi č no je da postoji veliki vremenski jaz izme ñ u dve aktivnosti: osloba ñ anja preduze ć a viökova zaposlenih i stvaranja uslova za njihovo ponovno radno angaûovanje na nekim drugim ili sli č nim radnim mestima, uklju č uju ć i i ...

INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION

Formulare za prijave mogu podići svakim radnim danom od 8:00 do 18 sati. Uz prijavu priložiti ovjerenu kopiju svjedočanstava za prvi razred i ovjerenu kopiju uspjeha postignutog u prvom polugodištu drugog razreda srednje škole.

Ime i prezime Perić

Ime i prezime Perić. N. Miljenko . Zvanje : Redovni profesor . Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizič