Sputtr.com | Alternative Search Engine

Radyoterapi

DÜZENSİZ NAZOFARENKS ALANLARINA KOBALT-60 İLE RADYOTERAPİ ...

dÜzensİz nazofarenks alanlarina kobalt-60 İle radyoterapİ uygulamalarinda koruma bloklarinin doz parametrelerİne etkİsİ* murat baŞ, fadime alkaya, gönül kemİkler, oğuz gÜrsoy background.-

Kronik radyasyon proktiti tedavisinde hiperbarik ...

Radyoterapi-nin geç dönem komplikasyonlar›n› yaflayan tan› sonras› sars›lm›fl, prognoz nedeniyle endifleli has-talar›n yaflam kalitesi, hayat› tehdit edebilen kana-malar, kimi zaman dayan›lmaz hale gelen a¤r›, d›flk› ve idrar inkontinans›, fistüller, kötü kokulu ak›nt ...

GLİOBLASTOMA MULTİFORME'DE KONKOMİTANT VE ADJUVANT ...

Radyoterapi ile Eş Zamanlı Temozolomid Uygulaması Temozolomid ve radyasyonun etkisi ilk kez, birbirinden ayrı iki hücre dizisinde araştırılmıştır (16) .

A COMPARISON OF CONVENTIONAL EXTERNAL RADIOTHERAPY TECHNIQUE ...

Anahtar Kelimeler: Akut yan etkiler, Konvansiyonel, Konformal radyoterapi, Prostat kanseri Corresponding author: İlknur Çetin, M.D Department of Radiation Oncology, School of Medicine, Marmara University Hospital, Tophanelioğlu Caddesi 13/15, 34660 Altunizade, İstanbul E-mail: ilknurcet@hotmail.com ...

Glomus Tümörleri: Klinik Yakla ımımız Glomus Tumors ...

SONUÇ Glomus tümörlerinde esas tedavi yakla ımı cer-rahi olmasına kar ın, yaygın tümörlerde ve cerra-hi giri imin zor olacağı, ya lı ve sistemik sorunları olan vakalarda radyoterapi kabul edilebilir bir seçen ek olu turmaktadır.

DÜZCE TIP DERGİSİ

ÖZET Amaç : Bu araştırmanın amacı, yalnız radyoterapi alan hastalar ile eşzamanlı kemo-radyoterapi alan Servikal kanserli hastalarda tümör regresyon oranlarını karşılaştırmaktır.

8. Klasik Kaposi Sarkomunda Tedavi.FH10

On hastaya tek doz radyoterapi verilirken diðer iki hastaya bölünmüþ dozlarda radyoterapi uygulandý. Radyoterapiye baðlý olarak iki hastada ekstremitede ödem ve bir hastada da ciltte hiperpigmentasyon görüldü.

Ewing sarkomunda prognoz klinik ve histolojik bulgular ile ...

Radyoterapi ile aynı anda opere olan olguların ortalama ya*am süresi 69 ay [GA=44-95] olarak bulundu. Lokal tedavi olarak tümörün cerrahi olarak total eksizyonu, radyoterapi uygulanan olgulara göre daha uzun ya*am süresi ile birliktelik göstermekteydi (p=0,0019).

Histopathological Evaluation of the Effects of Melatonin as a ...

Radyoterapi uygulamasından 6 gün sonar sıçanlara ötenazi uygulanmıştır. Orofarengeal dokular kesilerek ayrılmış ve melatoninin radyoterapi ile uyarılan oro-farengeal mukozite karşı bir koruyucu olarak etkileri açısından histopatolojik değerlendirme yapılmıştır.

Endobronfliyal Giriflimsel Yöntemler ve ‹ntratümöral ...

4) Endobronşiyal radyoterapi (" brakiterapi" adı da verilir): Bu yöntem özel bir kateterin ucuna yerlefltirilen aktivitesi yüksek radyo-izotoplar›n bronkoskop arac›l›¤› ile bronfl lümeni içine iletilerek tümör dokusuna lokal bir radyoterapi uygulamas›ndan ibarettir.